เรื่องของนกกระทา

S02E44

Time index

[03:55] เรื่องของนกกระทา

[12:24] ทรงยกเรื่องติตติรชาดก

[21:27] มีความคิดดีกว่าแต่ควรเคารพกัน

[25:20] ทัททรชาดก

[38:05] ติปัลลัตถมิคชาดก

[47:08] ติตติรชาดก ว่าด้วยบาปเกิดจากความจงใจ

นิทานพรรณนาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเคารพอ่อนน้อม ที่แม้แต่สัตว์เดียรัจฉานก็ยังรู้จักที่จะมีเคารพต่อกันและกัน มาเล่าให้ฟังในเรื่องของนกกระทาและผองเพื่อน สมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเคยเกิดเป็นนกกระทา

เรื่องราวในตอนนี้มีมาให้ไดรับฟังด้วยกัน 4 เรื่อง ทั้งที่พระองค์เคยเกิดเป็นนกกระทาใน 3 ชาติ และยังมีเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับท่านพระราหุลอีกเรื่องหนึ่ง

นิทานพรรณนา
114
1
นาทีในการอ่าน