สัพพาสวสังวรสูตร และธรรมทายาทสูตร

สัพพาสวสังวรสูตร และธรรมทายาทสูตร

S09E45

Time index

[02:02] สัพพาสวสังวรสูตร ว่าด้วยการสังวรในอาสวะทั้งปวง โดยวิธีการทั้ง 7

[05:05] ละได้เพราะการเห็น

[14:58] ละได้เพราะสังวร

[16:52] ละได้เพราะพิจารณาก่อนเสพ

[19:50] ละได้เพราะอดกลั้น

[21:25] ละได้เพราะเว้นรอบ

[23:29] ละได้เพราะบรรเทา

[24:52] ละได้เพราะอบรม

[29:04] ธรรมทายาทสูตร ว่าด้วยทายาทแห่งธรรม

[36:37] เรื่องความสงัด

[45:28] มรรค 8

[49:11] กัลยาณวัตร

"เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมสิ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะที่จะพึงละได้เพราะการเห็นมีอยู่ ที่จะพึงละได้เพราะการสังวรก็มี ที่จะพึงละได้เพราะเสพเฉพาะก็มี ที่จะพึงละได้เพราะความอดกลั้นก็มี ที่จะพึงละได้เพราะเว้นรอบก็มี ที่จะพึงละได้เพราะบรรเทาก็มี ที่จะพึงละได้เพราะอบรมก็มี"

สัพพาสวสังวรสูตร  พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่อภิกษุถึงการสิ้นอาสวะโดยวิธีการทั้ง 7 คือ อาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็น, การสำรวมระวัง, การเสพเฉพาะ, การอดทน, การงดเว้น, การบรรเทา และการอบรม

ธรรมทายาทสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้ ให้ภิกษุเป็นธรรมทายาทของพระองค์ อย่าได้เป็นอามิสทายาท จากนั้น พระสารีบุตรได้แสดงธรรมต่อถึงหนทางในการปฏิบัติธรรม เพื่อยังให้เกิดความสงัดขึ้นแก่ตน และอริยมรรคมีองค์ 8 อันเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ 

93
1
นาทีในการอ่าน