รถ 7 ผลัดเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน

รถ 7 ผลัดเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน

S08E45

Time index

[00:17] เจริญภาวนา : ธรรมานุสสติ

[14:49] ความบริสุทธิ์หมดจด 7 อย่าง

[16:17] 1. สีลวิสุทธิ

[18:30] 2. จิตตวิสุทธิ

[20:53] 3. ทิฏฐิวิสุทธิ

[26:36] 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

[32:27] 5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

[36:51] 6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

[41:07] 7. ญาณทัสสนวิสุทธิ

[43:12] เปรียบกับรถ 7 ผลัด

[51:49] รถวินีตสูตร

ในตอนนี้จะได้นำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบด้วยรถ 7 ผลัด ที่ท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้กล่าวเป็นคำถามและคำตอบไว้กับท่านพระสารีบุตร

โดยในความเป็นไปอันแท้จริงแล้ว ข้อความถามทั้งหมดเป็นหัวข้อที่ท่านพระสารีบุตรได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ตอบ โดยไล่เรียงไปตามความบริสุทธิ์ 7 ขั้น ขอเชิญรับฟัง "ความบริสุทธิ์หมดจด 7 อย่าง หรือ วิสุทธิ 7" ได้ในตอนนี้

126
1
นาทีในการอ่าน