ไฟไม่ดับไฟ

S10E45

Time index

00:00 เริ่ม
01:40 เปิดตอน
05:30 เปิดการสนทนาธรรม
30:58 ไฟไม่ได้ดับด้วยไฟ
44:50 ไม่ใช่อาชญา ไม่ใช่ศัสตรา
55:00 ปิด

ตามใจท่านในเอพพิโสดนี้ สนทนาธรรมเรื่องของกุศล และอกุศล มาร่วมกันทบทวนว่าอะไรที่จะระงับอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว และที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้? แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่การทำบาปอย่างแน่นอน

82
1
นาทีในการอ่าน