ปฐมปัณณาสก์ | พาลวรรค

S05E01

Time index

[00:00] ทักทาย
[06:40] เปิด พาลวรรค
[07:31] พาลวรรค - ภยสูตร
[12:33] พาลวรรค - ลักขณสูตร
[14:59] พาลวรรค - จินตีสูตร
[20:32] พาลวรรค - อัจจยสูตร
[28:16] พาลวรรค - อโยปิโสสูตร
[35:17] พาลวรรค - อกุสลสูตร
[36:55] พาลวรรค - สาวัชชสูตร
[39:39] พาลวรรค - สัพยาปัชฌสูตร
[42:28] พาลวรรค - ขตสูตร
[44:28] พาลวรรค - มลสูตร
[47:45] เปิด รถการวรรค
[48:05] รถการวรรค - ญาตสูตร
[51:02] รถการวรรค - สารณียสูตร
[52:55] รถการวรรค - อาสังสสูตร
[57:41] ปิด สรุปท้ายตอน

ขึ้นฤดูกาลใหม่ ซีซั่นที่ 5 กับ พาลวรรค ว่าด้วยภัยจากคนพาล และปิดท้ายตอนด้วย รถการวรรค ว่าด้วยช่างรถ

82
1
นาทีในการอ่าน