ปลูกนาถูกดิน

ปลูกนาถูกดิน

S02E43

Time index

[00:24] เกริ่นรายการ
[01:46] เรื่องโกกาลิกะ
[11:06] เรื่องจูฬสารี
[23:22] เรื่องปัญจคทายก
[36:43] เรื่องนันทิยะ
[52:09] เรื่องพระธรรมารามเถระ
[59:48] เรื่องพระสันตกายเถระ

   สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว เราได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาของท่านพระสารีบุตร ในวันนี้จะนำนิทานเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังทั้งหมด 6 เรื่องด้วยกัน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจว่านอกจากความฉลาดล้ำของท่านแล้ว ก็ยังมีคุณธรรมในส่วนอื่น ๆ ที่น่าศึกษาเพิ่มเติมให้แจ่มแจ้งยิ่ง ๆขึ้นไปอีก

นิทานพรรณนา
97
1
นาทีในการอ่าน