การบันลือสีหนาท

การบันลือสีหนาท

S09E44

Time index

[00:00] เกริ่น
[02:13] จุฬสีหานาทสูตร
[29:16] มหาสีหนาทสูตร
[29:39] เรื่อง สุนักขัตตลิจฉวีบุตร 

พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิด แจ่มแจ้งได้เอง แต่ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ใด ธรรมนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแห่งบุคคลผู้ทำตาม

75
1
นาทีในการอ่าน