ปัญญาของท่านพระสารีบุตร

ปัญญาของท่านพระสารีบุตร

S02E42

Time index

[01:48] พระสารีบุตรเถระมีปัญญามาก

[08:34] สรภังคชาดก

[34:50] กีสวัจฉดาบส

[40:49] ทำดีจึงได้ดี

[51:35] สิ่งที่เป็นปัญญาของพระสารีบุตร

ในวันนี้จะได้นำเสนอเรื่องราวความสามารถของท่านพระสารีบุตร ที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามาก พระพุทธเจ้าเคยยกย่องท่านพระสารีบุตรเอาไว้ถึงความสามารถในการตอบปัญหาเงื่อนปมต่าง ๆ ที่สาวกในระดับอื่นไม่สามารถทำให้ชัดเจนแจ่มแจ้งได้ ท่านได้ปรารภเอาไว้ในชาดก 2 เรื่องด้วยกัน คือ สรภังคชาดก และปโรสหัสสชาดก ในตอนนี้ขอเชิญชวนรับฟังสรภังคชาดกก่อน แล้วมาติดตามรับฟัง ปโรสหัสสชาดกได้ในตอนต่อไป

นิทานพรรณนา
140
1
นาทีในการอ่าน