ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตน

ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตน

S08E42

Time index

[00:45] เริ่มต้นภาวนาด้วยอานาปานสติ

[15:02] ใต้ร่มโพธิบท : ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตน

[22:47] ยังต้องเชื่อตามผู้อื่นอยู่

[31:02] วิจิกิจฉา

[37:09] กำจัดสักกายทิฏฐิ

[39:13] ละสีลัพพตปรามาส

[52:17] โสดาบัน คือ ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตน

[56:12] ศรัทธาที่มีตนเป็นเครื่องยืนยัน

[58:01] สรุป : ศรัทธาที่ไม่งมงาย ไม่ต้องอาศัยอ้างกันตามปิฎก ไม่ต้องอาศัยเล่าลือทำตามๆ กันมา ฟังดูน่าเชื่อถือ แต่มีตนเป็นเครื่องยืนยันเป็น "สันทิฏฐิโก" โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นหรือสิ่งใด แต่อาศัยการปฏิบัติ อาศัยตัวเราเอง

...ให้เรามี "ศรัทธา" ในระดับที่ไม่ต้องเชื่อตามคำสอนนั้นแล้ว...

จิตใจเมื่อมีศรัทธาก็จะเกิดความเพียร คือ ความกล้าที่จะทำจริงแน่วแน่จริง ศีลก็จะค่อยๆ สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาได้ สิ่งที่จะตามมา คือ ความไม่ร้อนใจความสบายใจ สมาธิจะเกิดขึ้นพอประมาณ คลายความเคลือบแคลงเห็นแย้งลงได้ ถ้าเรายังต้องอาศัยผู้อื่นให้เกิดความเชื่อ คือศรัทธาในมรรคแปด คือ เรายังมีวิจิกิจฉาอยู่ แต่ถ้าด้วยศีลเต็ม มีสมาธิพอประมาณ มีปัญญาพอประมาณ เราจะงัดเจ้าวิจิกิจฉา คือความเคลือบแคลงสงสัยออกไปได้ เราจะเกิดความมั่นใจในลักษณะที่ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นได้

ศรัทธาที่ไม่งมงาย ไม่ต้องอาศัยอ้างกันตามปิฎก ไม่ต้องอาศัยคำเล่าลือทำตามๆ กันมา หรือฟังดูน่าเชื่อถือ แต่เป็นศรัทธาที่มีตนเป็นเครื่องยืนยันเป็น "สันทิฏฐิโก" โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นหรือสิ่งใด แต่อาศัยการปฏิบัติ อาศัยตัวเราเอง

91
1
นาทีในการอ่าน