โพชฌงค์ เหตุของวิชชาและวิมุตติ

โพชฌงค์ เหตุของวิชชาและวิมุตติ

S08E42

Time index

[01:03] ร่วมกันตั้งจิตแผ่เมตตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

[08:02] โพชฌงค์ 7

[13:42] สติสัมโพชฌงค์

[14:59] วิริยะสัมโพชฌงค์

[23:10] ปีติสัมโพชฌงค์

[31:23] ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

[32:53] สมาธิสัมโพชฌงค์

[35:56] อุเบกขาสัมโพชฌงค์

[40:08]  เกิดวิชชาและวิมุตติ

[47:46] เข้าถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ

[48:07] พรหมวิหาร 4

บุคคลที่ได้ฟังธรรมะเรื่องโพชฌงค์ 7 แล้ว ให้มีความสบายใจเลยว่า ธรรมะทั้งหมดนี้นั้นเข้ากันอยู่ในจิตใจเรานี่หล่ะ ให้เรามีความยินดี มีความพอใจ มีความอิ่มเอิบใจเลยว่าธรรมะที่ได้ฟังนี้นั้นเป็น "สวากขาตธรรม" จริงๆ บุคคลผู้ที่จะประกาศธรรมะแบบนี้ได้ต้องเป็นสัมมาสัมพุทโธคือ ผู้ตรัสรู้โดยชอบ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามข้อมูลธรรมะ มีโพชฌงค์เป็นต้น ถ้าปฏิบัติได้ ปฏิบัติดีจริงๆ ท่านก็เป็นสุปฏิปันโนจริงๆ

เหตุ คือ สติปัฏฐาน 4 ทำให้เกิดผล คือ โพชฌงค์ 7

เหตุ คือ โพชฌงค์ 7 ทำให้เกิดผล คือ วิชชาและวิมุตติ

ธรรมะอันเอก คือ อานาปานสติ ทำให้เกิด สติปัฏฐาน 4

ธรรมะ 4 อย่าง คือ สติปัฏฐาน 4 ทำให้เกิด โพชฌงค์ 7

ธรรมะ 7อย่าง คือ โพชฌงค์ 7 ทำให้เกิดธรรมะ 2 อย่าง คือ "วิชชาและวิมุตติ" ได้

133
1
นาทีในการอ่าน