โทษของการครองเรือน

โทษของการครองเรือน

S02E40

Time index

[00:02] โทษของการครองเรือน 
[05:30] ธรรมบทแปล เรื่อง กุลบุตรคนใดคนหนึ่ง ภาคที่ 7 เรื่องที่ 186
[20:38] เรื่อง อสาตมนฺตชาดก ว่าด้วยอสาตมนต์ 
[37:54] เรื่อง ตักกชาดก
[46:39] เรื่อง อันธภูตชาดก

สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจ ถึง 4 เรื่องด้วยกัน ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเล่าให้พุทธสาวกฟังเพื่อให้เห็นโทษของการครองเรือน และการมีใจเป็นอื่นกับคู่ครองของตนเอง ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนถึงสิ่งที่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนต้องระมัดระวังดังนี้ “ความประพฤติชั่ว เป็นมลทินของสตรี, ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้, ธรรมอันลามกทั้งหลายเป็นมลทินแล ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้า, เราจะบอกมลทินอันยิ่งกว่ามลทินนั้น, อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง, ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายละมลทินนั่นได้แล้ว ย่อมเป็นผู้หมดมลทิน” ทั้ง 4 เรื่องมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไร สามารถรับฟังกันได้ที่นี่

   

นิทานพรรณนา
243
1
นาทีในการอ่าน