เปิดสองตามาตามกระแสของธรรม เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง

เปิดสองตามาตามกระแสของธรรม เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง

S02E40

Time index

[00:50] จุดประสงค์ของการฟังธรรมปฏิบัติธรรม

[05:13] ประเด็น | การดำเนินชีวิตเจาะจงมาที่ผู้ที่ตั้งใจมาในทางธรรม

[07:41] ความตริตรึกของท้าวสักกะ

[12:19] ชีวิตมันอยู่ยาก จะทำอย่างไร | ทำความเข้าใจแนวทางในทางธรรมะ

[16:21] บริบทของการปฏิบัติธรรม

[18:53] คนที่มีตา 2 ข้าง

[25:58] มีตาที่จะเห็นกุศลอกุศล

[29:40] ประเด็น | ต้องการปฏิบัติให้ลึกซึ้ง

[31:06] มีจิตเสมอด้วยผ้าขี้ริ้ว โดยนัยของพระสารีบุตร

[40:03] ประเด็น | ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน ให้ถูกต้อง

[45:39] ประเด็น | ผูกเวรกันด้วยริษยาและความตระหนี่

[52:13] ทำไมจึงมีกามวิตกเกิดขึ้น

[53:50] วิธีชนะ คือ ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8

มนุษย์ปรารถนาความไม่มีศัตรู ปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง ปรารถนาความไม่จองเวร ปรารถนาความไม่มีโทษ ต่างก็รักสุข ต่างก็เกลียดทุกข์ แต่ทำไมยังมีคนจองเวรกัน มีศัตรูกัน ให้โทษกัน เบียดเบียนกันหาความทุกข์ให้กัน นำความสุขออกไปจากกันได้ ท่านบอกไว้ว่า “เพราะมีความริษยาและมีความตระหนี่”

ที่พูดกัน “อยู่ยาก ๆ เพราะกระแสมันแรง” กระแสของตัณหาซัดสาดถาโถม บีบคั้นรึงรัด  แล้วถ้าจะทำงาน ถ้าจะมาในแนวทางธรรมะ จะหาความสุขจะแต่งหน้าทำสวยหรือลงทุนให้งอกเงยได้ไหม

จุดประสงค์ของการฟังธรรมปฏิบัติธรรม เพื่อให้ในชีวิตประจำวันอยู่ผาสุกได้ ความผาสุกต่างหากผัสสะต่างหาก ที่ต้องฝึกต้องทำ เพื่อให้เวลามีผัสสะ ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือวัด ก่อนระหว่างหรือหลังฟังธรรม วันที่รักษาศีลเต็มที่หรือวันอื่น ๆ ที่ถ้าเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจ ยังระวังรักษาจิตของเราได้ ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรม เพื่อจุดนี้จุดที่ระวังรักษาผัสสะได้ ที่ถ้าตั้งจิตไว้อย่างถูกต้อง จะเป็นการลับคมปัญญาด้วยซ้ำ 

คนเรามีสองตา บางคนมีตาเดียว บางคนตาบอด แต่คนไม่มีตาคือคนที่ไม่เห็นช่องทางที่จะทำให้เกิดทรัพย์ นั่นคือตาที่หนึ่ง ส่วนตาที่สองคือตาที่เห็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นอกุศล เห็นธรรมที่มีโทษไม่มีโทษ

ลำพังตาเดียว มีวิสัยทัศน์ บางทีกะระยะผิดพลาดได้ ทำเต็มที่แต่ถ้าผิดศีล ด้วยความโลภด้วยความอยาก ความเพ่งเล็งเอาทรัพย์ความตระหนี่ความห่วงกั้นความจับอกจับใจความสงบมัวเมาความยินดีความปลงใจรัก อันนี้คือพลาดได้แน่นอน จะไม่เป็นไปตามทางธรรมะ 

แต่ให้มีตาทั้งสองข้าง ตาที่หนึ่งตาที่สอง เห็นช่องทางที่จะรักษาจิต เห็นช่องทางที่จะปฏิบัติ ให้อยู่เหนือความพอใจความไม่พอใจ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติอย่างดี เหนือสุขเหนือทุกข์ ทำจิตให้เหมาะสม มีทั้งกรุณาอุเบกขาเมตตาด้วย จิตใจที่เข้ากันดีเหมือนทองคำที่นุ่มนวล จิตใจที่เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทอง สามารถอดทนต่อสิ่งที่มากระทบได้ ถ้าเราใส่ส่วนผสมให้ถูก เอาฆ้อนตีเข้าไปที่ทองคำบริสุทธิ์ มันจะนุ่มไปตามแรงที่มากระทบ ไม่ขาดไม่แตก อยู่ได้ กระแสแรงยังไง มันอยู่ได้ เพราะว่า “ไม่มีใครที่จะทำร้ายทำลายคนที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลย”

132
1
นาทีในการอ่าน