ภัย 4 อย่าง ของภิกษุผู้บวชใหม่

2028-3d0839

S08E39

Time index

[00:40] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการเจริญพรหมวิหาร    

[08:16] ใต้ร่มโพธิบท : ภัย 4 อย่าง ของภิกษุผู้บวชใหม่    

[12:47] โคปกเทพบุตรเตือนสติคนธรรพ์    

[18:29] ภัย 4 ข้อนี้ ทำให้ตกไปในทางต่ำได้    

[25:27] จาตุมสูตร [161] 

[34:18] วิธีเอาชนะ ภัยคือคลื่น | ความโกรธ    

[38:10] วิธีเอาชนะ ภัยคือจระเข้ | ปากท้อง    

[42:13] วิธีเอาชนะ ภัยคือน้ำวน | เรื่องของกาม    

[50:35] วิธีเอาชนะ ภัยคือปลาร้าย | เพศตรงข้าม    

[55:05] สรุป | จากไม่ดี กลับเป็นดีได้    

ในตอนนี้ ปรารภในเรื่องของโคปกเทพบุตร ที่ได้ตักเตือนพวกคนธรรพ์ 3 ตน ให้กลับมีสติ ระลึกถึงคุณของเนขัมมะได้ จึงจากไม่ดี กลับเป็นดี จากเทวดาชั้นต่ำสุด พลันไปเกิดในพรหมชั้นสูง ประเด็นในที่นี้ ก็คือ อะไรที่จะทำให้ตกไปในทางต่ำได้ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน "จาตุมสูตร" กล่าวถึง ภัย 4 อย่าง ของภิกษุผู้บวชใหม่ในธรรมวินัยนี้ อันเป็นเหตุให้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ไม่ยั่งยืน ต้องลาสิกขาไป เปรียบเทียบกับสิ่งที่คนลงไปในน้ำพึงประสบ คือ อูมิภัย (ภัยจากคลื่น) กุมภีลภัย (ภัยจากจระเข้) อาวัฏฏภัย (ภัยจากน้ำวน) และสุสุกาภัย (ภัยจากปลาร้าย)

เพราะมี "สติ" ไม่เผลอเพลิน เมื่อเจออุปสรรคคือภัยเหล่านี้ขัดอยู่ขวางอยู่ ก็ให้เราตั้งต้นใหม่ ทำใหม่ เดินตามมรรคใหม่อีก ถ้ามีผัสสะอยู่จุดไหน นั่นเป็นจุดที่เราเริ่มใหม่ได้ เป็นจุดที่จะให้เราเดินตามมรรคได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิต หรือในความเป็นคฤหัสถ์ จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ก็สามารถทำความดีความงามให้เจริญขึ้นได้ ทำความสิ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้แน่นอน

230
1
นาทีในการอ่าน