สักกปัญหสูตร

สักกปัญหสูตร

S09E38

Time index

[02:07] เริ่ม "สักกปัญหสูตร"

[17:13] เพลงขับกล่อมของปัญจสิขะ คันธรรพบุตร

[21:15] เรื่องโคปกเทพบุตร

[38:39] เรื่องเวทนากัมมัฏฐาน

[43:20] ปาติโมกขสังวร

[47:04] อินทริยสังวร

[56:09] เรื่องการได้โสมนัส

"สักกปัญหสูตร" ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ เป็นคำถามจำนวน 12 ข้อ ที่ท้าวสักกะได้ถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาเป็นไปของการเบียดเบียนการทะเลาะกัน ไล่ไปจนถึงเรื่องของตัณหา

171
1
นาทีในการอ่าน