ทางสายกลางดับกรรมได้

ทางสายกลางดับกรรมได้

S08E38

Time index

[00:40] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการเจริญกายคตาสติ

[11:02] เกริ่นใต้ร่ม ทางสายกลางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค ที่ว่าเป็นทางสายกลาง ถ้าไม่กลาง ก็จะไปติดที่ส่วนสุดด้านใดด้านหนึ่ง ที่ออกนอกกรอบของทาง

[14:28] ทางออก ทางรอด เป็นเหมือน funnel ที่รอดเข้าไปคือ ศรัทธา 

[18:43] synonym ของทางสายกลาง

[21:42] สามัญญผลที่ให้ผลแน่นอนไม่ว่าใครทำ ทำตามกระบวนการโดยแยบคาย ของอริยมรรคมีองค์ 8 เพราะมันเป็น Systemetic ที่ได้ผลออกมาเหมือนกัน เป็นผลที่เกษม จบได้ ไม่วน

[27:06] ทางที่จะให้บรรลุต้องมี 8 อย่างนี้ และ สัมมาสัมพุทโธ ประกาศ สวากขาตธรรม ได้

[31:37] มรรค 8 เป็น 2 ระบบ คือ ของพระอรหันต์ และ เสขะ / มรรค 8 คือ พ่วงแพ ที่เมื่อถึงฝั่งแล้ว จะไม่ได้ลากเอาแพถือไปด้วย

[35:32] มรรค 8 ทำให้กรรมดับไปได้  สิ้นกรรมได้  / ตามทางกันไป

[40:08] มรรค 8 อยู่ได้ในทุกอาชีพ / ต้องรู้จักแยกแยะ ทดลองทำดู ทดสอบได้

[45:19] ทางสายกลางแบบอื่นๆ ทางที่ไม่ใช่ทางสายกลางคือ ตัน วนไป ที่เหลือ เป็นทางสายกลางหมด / ปฏิจจสมุปบาทเป็นทางสายกลางได้

[48:43] อนัตตาเป็นทางสายกลาง

[53:27] ต้องทำให้เข้ากัน / ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องผสมให้เข้ากัน

[55:25] สรุป คำสอนที่รวมลงในทางสายกลาง ทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง ที่เป็นทางสายเดียว เป็นทางสายเอก ที่เริ่มต้นเปิดไว้โดย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินไปก่อนแล้ว เหล่าพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลเดินตามไปแล้ว เหล่าพระอรหันต์สมัยปัจจุบันก็เดินตามไปแล้ว คนที่ฟังอยู่ก็เดินตามไปด้วย ตามทางไปสู่ที่จะเป็นความเกษม เป็นความพ้นจากเครื่องร้อยรัด เครื่องผูกต่างๆเป็นอิสระให้เกิดการพ้นทุกข์ได้นั่นเอง

    พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ใต้ต้นไทร อันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ บอกกับสหัมบดีพรหม ว่า ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้ว คือ อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นมัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางสายกลาง สัตว์เหล่าใดที่จะมาตามทางนี้ สัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด ...ทางนี้เป็นช่องทางที่จะให้รอด ไม่ติดตัน ที่ใครก็ตามเมื่อปฏิบัติแล้ว ถ้าทำถูก ได้ผลเหมือนกันแน่นอน เป็นทางที่จะพาไปสู่ความประเสริฐชนิดที่เมื่อไปถึงแล้ว มันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า เป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อเราทำมากๆแล้ว เราจะไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้น ทำให้คลายความยึดถือทั้งหมดได้ คือ ลักษณะของความดับความเย็น คือ นิพพาน

147
1
นาทีในการอ่าน