การเจริญสังฆานุสติ

การเจริญสังฆานุสติ

S08E38

Time index

[01:26] เข้าใจทำด้วยการเจริญสังฆานุสติ

[05:15] เตรียมกายเตรียมใจ ให้ดำรงสติเฉพาะหน้า

[10:01] ความหมายคำว่า สงฆ์

[15:08] จุดสำคัญคือการปฏิบัติ ไล่จากภายนอกเข้าสู่ใจ ศีล สมาธิ ปัญญา

[24:56] การเปลี่ยนแปลงตามลำดับของสังโฆ

[33:20] อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน

[36:38] ผลคือ 4คู่ บุคคล8

[41:15] อาหุเนยโย ,ปาหุเนยโย ,ทักขิเนยโย , อัญชลีกรณีโย, อนุตตรัง บุญญัก เขตตัง โลกัสสะ

[48:22] เหล่านี้คือสังฆคุณ นึกถึงสังโฆ นึกอย่างนี้

[52:20] มหานามสูตร

“คนอื่นบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์ก็มีมาได้ ตัวเราผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค จะให้ได้ใน 8 ระดับนี้ ก็ได้เหมือนกัน”
เวลาเราเห็นคนโกนผมห่มเหลือง หรือเวลาเรานึกถึงสังโฆๆนั้น เรานึกถึงอะไร แค่เปลือกภายนอกจากเครื่องแต่งกายหรือลึกซึ้งลงไปกว่านั้น ใน episode นี้อธิบายถึงการระลึกถึงสังโฆที่ตัวเราเองก็สามารถปฏิบัติให้มีสังโฆในใจได้ เป็นสังโฆในตัวเองไม่ใช่ของคนอื่น
 
สงฆ์หมายถึงหมู่ หมู่ของผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จุดสำคัญคือฟังแล้วนำมาปฏิบัติ เริ่มจากศีล สมาธิ จนถึงปัญญา ผลที่ได้ตามลำดับคือบุรุษ 4 คู่นับเรียงตัวได้ 8 บุคคล เมื่อระลึกถึงสงฆ์ให้ใจระลึกถึงเหล่าสังฆคุณตามบทข้างล่างนี้
 
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ, 
 
127
1
นาทีในการอ่าน