สัมมาสังกัปปะ

สัมมาสังกัปปะ

S08E37

Time index

[00:16] เริ่มปฏิบัติ อานาปานสติ และ  พรหมวิหาร 4  

[09:31] เริ่มใต้ร่ม องค์ประกอบอันประเสริฐที่เมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นทางให้ไปถึงนิพพาน

[10:26] หัวข้อ สัมมาสังกัปปะ | เน้นย้ำความหมาย สัมมา

[17:51] ความหมาย สัมมาสังกัปปะ | ความคิดแบบไหนที่เป็นมิจฉา และแบบไหนที่เป็นสัมมา

[27:27] จำแนกไว้ 2 ประเภท | ในสัมมาสังกัปปะ มี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสติและสัมมาวายามะ

[32:04] สัมมาสังกัปปะ กับการมองโลกในแง่ดี /โลกสวย หรือ ในแง่ร้าย

[34:15] เหตุที่ตั้ง คือสัญญา | สัญญาเป็นสมุฏฐานของสังกัปปะ 

[39:48] ความดับ 2 แบบ  | ดับสัมมาสังกัปปะด้วยมิจฉาสังกัปปะ และสัมมาสังกัปปะดับไปในฌาณ 2 

[41:55] ผลที่เกิดขึ้น | พฤติกรรมภายนอกของคนที่มีมิจฉาสังกัปปะ และคนที่มีสัมมาสังกัปปะ

[43:55] มิจฉาสังกัปปะมักไปในกามที่เป็นอดีต | เปรียบเหมือนไม้ที่ชุ่มน้ำยังไม่แห้ง 

[46:58] วิธีการละอกุศลวิตก 5 อย่าง

[55:12] วิธีที่ 5 การอยู่ลำบาก ละ มิจฉาสังกัปปะ ทำสัมมาสังกัปปะได้ 

[56:05] สรุป

  จุดประสงค์ในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า คือ เพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์ เพราะกิเลสทำให้เราทุกข์ สัมมา คือ การปลดแอกจิตใจของเราจากกิเลส เพราะถ้าจิตใจยังล็อคอยู่ จิตใจจะไม่เป็นของตัวเราเอง แต่ยังตกเป็นทาสของกิเลส มรรค 8 จึงเป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของกิเลส 

  สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ เป็นเรื่องของปัญญาในทางหลีกออกจากกาม ไม่พยาบาท และ ไม่เบียดเบียน ที่ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าและสามารถเชื่อมโยงไปกับขันธ์ 5 คือ สัญญา เพราะสัญญาเป็นสมุฏฐานของสังกัปปะ คือ สิ่งที่เป็นองค์ประกอบกันมา เพราะ ความคิดนึก วิตก วิจารเป็น สัญญา เป็น กองทุกข์ เป็นกองของสิ่งที่ทำให้เกิดความยึดถือแต่ถ้า สัญญาใด ที่คลายความยึดถือได้ ท่านแยกส่วนนี้ตั้งชื่อใหม่ว่า สัมมาสังกัปปะ 

  ดังนั้น สัญญาแบบเดียวกัน แต่การปรุงแต่งในจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ออกมาเป็น สัมมา หรือ เป็นมิจฉาก็ได้ ซึ่งสามารถดูจากพฤติกรรมภายนอกได้ ดังนั้น สัญญา คือส่วนที่เป็นทุกข์ ต้องทำความเข้าใจ ส่วนที่เป็นมรรคต้องทำให้มาก ทำให้เจริญ เราสามารถที่จะเจริญธรรม ทำความรอบคอบ ทำความกว้างขวางในจิตใจ เป็นคนใจดี มีความผาสุกอยู่ได้ อริยมรรคมีองค์ 8 ช่วยเราได้

161
1
นาทีในการอ่าน