สติเพื่อการงานที่มีสมาธิ

สติเพื่อการงานที่มีสมาธิ

S02E37

Time index

[00:47] ประเด็นการทำงานให้มีสมาธิ

[04:10] เครื่องกวนภายนอก | ป้องกันด้วยการจัดแบ่งเวลา (block of time)

[06:48] เครื่องกวนภายใน | อย่าไปสนใจด้วยการเอาใจจดจ่อ เพ่ง ตั้งสติไว้

[16:20] ประเด็นพฤติกรรม “ติด” สักอย่างใดอย่างหนึ่ง

[18:32] หักดิบ หลีกออกจากกาม (ความยินดีพอใจกำหนัดเพลิดเพลิน) | ที่ทำให้เราติด

[23:54] คนรอบข้าง “ติด” | หาช่องหาจังหวะที่เหมาะสม จูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

[29:25] บุพการี | หน้าที่ของลูกที่ต้องประดิษฐานให้ท่านมีสติ มีศีล มีปัญญา 

[33:26] สังโฆ ธัมโม

[34:41] ประเด็นดวงตก | ทำไมดวงดี เพราะคิดดีทำดีพูดดี เป็น “สุคโต”

[35:12] ต้องเพิ่มดวง | ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

[38:38] ปัญหาของการทำดี แล้วคิดว่าจะโชคดี | “สุขทุกข์เกิดขึ้นได้ เป็นธรรมดาในมนุษย์โลก” 

[43:05] ประเด็นอิจฉาคนอื่น

[44:07] พรหมวิหาร 4 | ธรรมคู่ตรงข้าม ไม่พอใจ/เมตตา คิดประทุษร้าย/กรุณา อิจฉาริษยา/มุทิตา ขัดเคืองใจ/อุเบกขา 

[45:45] ห้ามความคิดที่ไม่ดี และพอใจในสิ่งที่มี “สันโดษ”

[50:47] รับมือกับกิเลส | ด้วยศีลสมาธิปัญญา

[54:54] ประเด็นการพูดที่ตรงเกินไป

[55:48] สัมมาวาจา 4 อย่าง

สัปดาห์นี้สนทนากับคุณทรงพลในประเด็นเรื่องการทำงานให้มีสมาธิ | พฤติกรรม “ติด” | ดวงตก | อิจฉาคนอื่นและการพูดที่ตรงเกินไป ทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะสอดแทรกเข้ามา ปรับ “สมการชีวิต”

มนุษย์เราตอนนี้ถูกบีบคั้นเบียดเบียนด้วยกามอยู่ตลอดอยู่แล้ว จึงทำให้ได้กระทบกระแทกกระเทือน มีปัญหาในครอบครัว ด่าว่ากันกระแนะกระแหนทิ่มแทงกัน ใช้วาจาที่ไม่ถูกต้อง ด้วยอำนาจของ “กาม” จึงทำให้เป็นแบบนี้ จะกำจัดมันออกไป ต้องด้วยกุศลธรรมเท่านั้น ไม่มีทางที่จะไปด่าคนนั้นคนนี้แล้วให้เขาดีขึ้นมาได้ คือมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่เวิร์ค ที่จะเวิร์คได้ ต้องเอาน้ำดีไล่น้ำเสียเท่านั้น 

ความทุกข์ปัญหาเรื่องราวอธิบายกันได้ล้านแปด ไม่จบไม่หมด เพราะมันมากท่วมทับถาถม ปัญหาไม่มาทางหูก็มาทางตาจมูกลิ้นกายใจ ไม่ช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่ง คืออายตนะ 6 ไม่รูปก็เวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณ คือขันธ์ 5 พระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติเรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 6 ขึ้นมาว่าเป็น “กองทุกข์” แล้วสิ่งหรือเหตุที่ให้เกิดทุกข์คือ “ความยึดถือ” อยู่ใน 5 อย่าง 6 อย่างเท่านั้น 5 อย่างคือขันธ์ห้า 6 อย่างคืออายตนะหก สังโยชน์/เครื่องร้อยรัดที่ทำให้เกิดความยึดถือ ก็อยู่ใน 5 อย่าง 6 อย่างนี้

วิธีแก้มีทางเดียว เป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง นั่นคืออริยมรรคมีองค์ 8 เริ่มต้นจากสติ เป็นทางสายเอกทางตรงทางลัด ทางที่เป็น solution เดียวที่จะทำให้คลายความยึดถือในขันธ์ 5 คลายความยึดถือในอายตนะ 6 แล้วความทุกข์ของเราจะลดลงไป

เพราะฉะนั้น พอรักษาจิตของเราด้วยการตั้งสติขึ้น อริยมรรคมีองค์ 8 คือศีล สมาธิ ปัญญา จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะโฟกัสในเรื่องเดียวจุดเดียวได้ คือศีลสมาธิปัญญา พอเราโฟกัสในเรื่องอะไรจะมาให้มันมาเลย “สุขบ้างทุกข์บ้าง เป็นธรรมดา”

133
1
นาทีในการอ่าน