สัมมาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิ

S08E36

Time index

[00:14] ปฏิบัติ ธรรมานุสติ และ พรหมวิหาร 4

[06:40] เกริ่นใต้ร่ม  ในการศึกษาทำความเข้าใจ ต้องใช้พลังสมอง พลังปัญญา จึงต้องมีเวลาและสมาธิที่เจาะจงลงไป เพื่อให้การทำความเข้าใจเกิดขึ้นได้

[08:20] หัวข้อ สัมมาทิฏฐิ | เครื่องหมายของสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งคือรุ่งอรุณ ของกุศลธรรมทั้งหลาย

[11:56] ความหมายของ สัมมา และ ทิฏฐิ

[18:12] 2 ประเภท ของสัมมาทิฏฐิ คือ มีอาสวะ กับ ไม่มีอาสวะ

[24:35] อริยสัจ 4 / ส่วนประกอบความรู้ ที่เป็นอริยะสัจ 4 ของมรรคทั้ง 8 ที่เข้ากันอย่างดี จี้ลงมาที่สัมมาทิฏฐิ ฉะนั้น สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้ คือ ปัญญา ความรู้ไม่ใช่ท่องจำ คือความรู้ ในอริยสัจ 4 ซึ่งต้องมีทั้งหมด 3 รอบในสัจจะ 4 ประการ

[34:39] ปัญญาน้อย ต่อให้เกิดปัญญาใหญ่ /คนฉลาดเขาจะเปลี่ยนจากควันหรือประกายไฟให้เป็นไฟกองใหญ่ได้

[44:35] อนัตตา อนิจจัง เห็นความไม่เที่ยง ความเป็นอนัตตา เป็นสัมมาทิฏฐิ

[50:31] กาลามะสูตร / เกตปุตตสูตร | เหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ

[56:29] เห็นทุกข์ เห็นธรรม / ทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา เปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นศรัทธาได้  ต้องมีปัญญาตรงนี้ เป็นสัมมาทิฏฐิ ทุกข์จะไม่ได้แก้ได้ด้วยกิเลส  แต่ทางออกของความทุกข์ แก้ได้ด้วยสัมมา...

[59:26] สรุป

   ท่านเปรียบ สัมมาทิฏฐิ เป็นเหมือน รุ่งอรุณ ของกุศลธรรมทั้งหลาย คือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้ว สัมมาองค์อื่นๆก็จะตามมา และเป็นรุ่งอรุณของอริยสัจ 4 คือ สามารถรู้ชัดตามความเป็นจริงใน อริยสัจ 4 ได้ 

   สัมมาทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นชอบ หรือ ความเห็นถูก ไม่ได้หมายความว่าถูก แล้วอีกฝ่ายผิด แต่คือ ทิฏฐิที่จะทำให้กิเลสลดลงไปได้ ท่านแยก ไว้ 2 อย่าง คือ ที่มีอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก ซึ่งจะทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ และ ไม่มีอาสวะ เป็นอริยะ ขึ้นสู่ระดับเหนือโลก เป็น ชั้นโลกุตตระ  ต้องอาศัยปัญญา อาศัยญาณ ของคนนั้น เป็นการปฏิบัติทางจิต ที่ความจำคือ สัญญาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ สัญญาเกิดก่อนญาณเสมอ และ ปัญญาสัมมาทิฏฐิ จะเจริญขึ้นได้ ต้องอาศัยเหตุปัจจัย คือ การมีเพื่อนดี มีการฟังพระสัทธรรม มีการทำในใจโดยแยบคาย มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และบางทีความกลัวจะทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ สัมมาทิฏฐิจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เป็นส่วนประกอบที่ต้องทำให้เข้ากันทั้งหมด สร้างขึ้น พัฒนาขึ้น นำเข้าสู่จิตใจของเรา

148
1
นาทีในการอ่าน