มองโลกอย่างมีปัญญา

มองโลกอย่างมีปัญญา

S02E36

Time index

[02:25] ประเด็นเรื่องการมองโลกในแง่ดีในแง่ร้าย | ชีวิตมีจุดให้ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดหรือบางอย่างที่รับรู้เฉย ๆ ยิ่งเป็น disruption world โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและมาก จะตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสมรอบคอบเป็นกุศลธรรม

[11:50] การมองโลก

[20:53] ความไม่สมดุลที่เกินไปแต่ละข้าง | สุดโต่ง 2 ข้างกิเลสเอาเรา 2 ทาง

[27:14] ตรวจสอบจิตเอาสิ่งที่เจือปนออกไปทั้ง 2 ด้าน | รักษาจิตให้อยู่ในมรรค 8

[30:56] บริบทเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนอยู่ตลอด | มองด้วยปัญญา ต้องคิดใหม่ อย่าคิดเรื่องอกุศล อย่าคิดว่าจะดีขึ้นเองมีคนมาช่วยเอง

[35:23] วิธีเปลี่ยนการมองโลก | ในแง่ร้ายเป็นรอบคอบ ในแง่ดีเป็นเมตตา

[40:54] วิธีเพิ่มปัญญา | ปรับจาก 2 ด้าน สติเป็นจุดที่สำคัญ ทำให้เกิดศรัทธาความมั่นใจ ทำจริงแน่วแน่จริง มีปัญญาที่แหลมคมปาดส่วนที่ขี้ริ้วออกไป 

[46:30] ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธา | เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความมั่นใจ ต้องมีกัลยาณมิตร ให้เกิดกัลยาณธรรม คือปัญญาขึ้นในจิตใจ

[50:15] สรุป | ด้วยกิเลสที่จรมา ทำให้มองโลกในแง่ร้ายบ้างโลกสวยเกินไปบ้าง จึงต้องคอยปรับ จึงเป็นพละเป็นอินทรีย์ ค่อยปรับไป ให้มั่นใจเราทำได้

มองโลกแต่ในแง่ร้ายอย่างเดียว ก็ไม่ดี มองแต่แง่ดีอย่างเดียว ก็ไม่ได้ มองแต่แง่ร้าย ก็เป็นความคิดอกุศล จิตใจหยาบกระด้างขวางโลก มองแต่ในแง่ดี ก็กลายเป็นคนโลกสวย ไม่รอบคอบ ถูกเอาเปรียบถูกเขาหลอก

อันดับแรก ต้องปรับจิตของเราให้อยู่ในมรรคแปดเสียก่อน มองด้วยปัญญา ทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวเพราะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิ จะไม่เข้าใจปัญหาไม่สามารถแยกแยะเรื่องราว ถ้างง ๆ มึน ๆ จะตกกับดักของพวกมองโลกในแง่ร้าย

ปัญญาจึงเป็นจุดที่สำคัญ เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในชีวิต อย่ามองแต่แง่ดีหรือแง่ร้ายอย่างเดียว ปัญญาที่มีความแหลมคมแทงตลอดเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ปาดส่วนที่เป็นขี้ริ้ว ปาดโทสาคติ ความลำเอียงเพราะชัง ความไม่พอใจ ความเห็นแย้ง คิดอกุศลกับคนนั้นคนนี้ คิดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ปาดความประมาทเลินเล่อ ปาดความลำเอียงเพราะชอบ ส่วนที่เผลอเพลิน ไม่รอบคอบ เมื่อเฉือนเมื่อปาดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปได้แล้ว อุเบกขามันมีมาด้วยกันกับเมตตา ใส่มาด้วยกันกับปัญญา จะเป็นคนใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยที่ไม่ถูกฉกฉวยโอกาส มีจิตใจกว้างขวางขึ้นมาได้ เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้ด้วยการเรียนรู้ด้วยปัญญา

209
1
นาทีในการอ่าน