ธรรมเจติยสูตร และฐานสูตร

ธรรมเจติยสูตร และฐานสูตร

S09E35

Time index

[01:38] เรื่อง ธรรมเจติยสูตร

[30:26] เรื่อง ฐานสูตร

[41:15] เรื่อง ธรรมที่มีที่ตั้งอาศัย

ธรรมเจติยสูตร เรื่องราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้สรรเสริญธรรมวินัยนี้ และเรื่องฐานสูตร เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้สูญเสียพระนางมัลลิกา พระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีในการที่จะทำจิตใจอย่างไร และมีเรื่องราวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทที่มี 24 อาการ คือธรรมอันมีที่เข้าไปตั้งอาศัย

110
1
นาทีในการอ่าน