หมวดธรรม 4 ข้อ ที่ควรระลึกถึง

หมวดธรรม 4 ข้อ ที่ควรระลึกถึง

S08E35

Time index

[00:50] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการเจริญพุทธานุสติ

[04:15] เริ่มใต้ร่ม ธรรมเป็นของสูง หมายถึง จะทำให้จิตใจของเราสูงส่งขึ้นได้

[05:56] หมวดธรรม 4ข้อ ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก่อนปรินิพพาน มี3 ชุดคือ มหาปเทส 4 , สังเวชนียสถาน 4 , ถูปารหบุคคล 4

[07:41] มหาปเทส 4 ว่าด้วย ข้ออ้างที่สำคัญ คือ วิธีการอ้างอิงถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าคำกล่าวที่เราได้ยินได้ฟังมาเป็นธรรม เป็นวินัย ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ใช่หรือไม่ แต่ไม่ใช่วิธีการตรวจสอบ

[10:31] หลักการ  คือ ให้กำหนดเนื้อความนั้นให้ดี อย่าเพิ่งรับรองว่าพูดถูกจริง อย่าเพิ่งคัดค้าน ให้นำไปสอบสวนในสูตร นำไปเทียบดูในวินัย ถ้าลงกันได้ ก็ทรงจำเอาไว้รับมาด้วยดี ชื่นชม แต่ถ้าลงกันไม่ได้ ก็พึงละทิ้งคำเหล่านั้นเสีย | สมมติว่าตัวเราเองจะพูดต่อไป จะต้องอ้างจากสูตร จากวินัย

 [16:48] แจกออกเป็น 4 นัยยะ | นัยยะ 1 ยกเอาพระพุทธเจ้าขึ้นอ้าง ว่าฟังมาต่อหน้าพระพักตร์

[18:24] นัยยะ 2 ยกเอาหมู่สงฆ์มีเถระเป็นหัวหน้า กล่าวอ้างถึงในตำราคัมภีร์

[21:59 ] นัยยะ 3 ยกเอาคณะเถระ เป็นพหูสูต กล่าวอ้างถึงในตำราคัมภีร์

[23:53] นัยยะ 4 ยกเอาเถระรูปหนึ่ง เป็นพหูสูต กล่าวอ้างถึงในตำราคัมภีร์ 

[24:58] การฟังด้วยดี หรือฟังไม่ดีทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น | วิธีการอ้างอิงนี้ จะช่วยให้ไม่หลงออกนอกคำสอนเลย

[30:29] การอ้างอิงในสูตร/วินัย ต้องเข้าถึงความไม่มีราคะโทสะโมหะ เป็นจุดที่สำคัญที่ท่านบอกไว้กับชาวกาลามะ

[35:12] สังเวชนียสถาน 4 | ที่มา พระอานนท์ถามพระพุทธเจ้า 

[38:35] ความ น่าเจริญใจ สังเวช ศรัทธา

[42:25] เรื่องสถานที่ไม่ใช่สำคัญที่สุด ที่สำคัญคือ ศรัทธา  | ตอบโจทย์พระอานนท์ | คำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ยึดสถานที่ และตัวบุคคล แต่หลักการคือ พระรัตนตรัย

[46:26] ถูปารหบุคคล 4 บุคคลที่ควรสร้างสถูปถวาย | ที่มา การจัดการพระสรีระของพระพุทธเจ้า แล้วทำสถูป

[49:07] อธิบายนัยยะต่างๆ รวม 4 ประเภท 

[52:17] ถ้ามีจิตเลื่อมใส ทำความเคารพสักการะ ในบุคคล 4ประเภทนี้แล้ว จะสามารถทำให้จิตตั้งอยู่ในกุศลธรรม ตายไปจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  ถ้าจะให้เกิดผลแบบนี้ จะบูชาคนประเภทไหนได้บ้าง แจกแจงออกเพิ่มเติม เช่นพ่อแม่/อารกะ ศาสดา

[55:51] สรุป

  หมวดธรรม 4 ข้อนี้ มาใน มหาปรินิพพานสูตรและมีเก็บรวบรวมไว้อีกเล่มใน อังคุตตรนิกาย หมวดจตุกกนิบาต คือ หมวดธรรม 4 ข้อ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิพพาน  4ข้อแรก คือ มหาปเทส 4 เป็นวิธีการอ้างอิงในคำสอนของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะรับรองหรือชื่นชม หรือ คัดค้าน เมื่อมีบุคคลหรือกลุ่มคนใด กล่าวว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา”ท่านตรัสไว้หลังจากปลงอายุสังขารแล้ว 4ข้อที่ 2 คือ สังเวชนียสถาน 4  ตรัสไว้หลังจาก ประทับสีหไสยาสน์ระหว่างต้นสาละคู่ กำหนดตั้งจิตไว้ว่าจะไม่ลุกขึ้นอีก ที่เมื่อใครก็ตามที่มีศรัทธา ควรมาดู มาเห็น ให้เกิดความสังเวช เกิดจิตเลื่อมใส มีความปลื้มใจ เกิดความร้อนใจที่จะกระทำความดี มาตามทางมรรค 8 ให้ได้ เมื่อตายไปก็จะเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ 4 ข้อสุดท้าย คือ ถูปารหบุคคล 4 คือ บุคคลที่ควรสร้างสถูปถวายและถ้ามีจิตเลื่อมใส สักการะในบุคคลเหล่านั้นแล้ว จะสามารถทำให้จิตตั้งอยู่ในกุศลธรรม เมื่อตายไปจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ซึ่งมีการอธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้าจะให้เกิดผลแบบนี้ จะบูชาคนประเภทไหนได้อีก และอย่างไรจึงจะหลุดพ้นได้ ดังนั้น การศึกษาในธรรมวินัยนี้ มีรายละเอียดหลายอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ ทั้งในบทพยัญชนะ ทั้งโดยอรรถ เวลาเราศึกษาทำความเข้าใจ จะต้องโดยละเอียด รอบคอบ ไม่หล่ะหลวม ก็จะสามารถทำความลึกซึ้งในร่มโพธิบท คำสอนของพระพุทธเจ้าได้

119
1
นาทีในการอ่าน