มูลปริยายสูตร

มูลปริยายสูตร

S09E34

Time index

[02:05] เริ่ม มูลปริยายสูตร

[02:43] การกำหนดหมายของปุถุชน

[19:04] การกำหนดหมายของเสขบุคคล

[21:37] การกำหนดหมายภูมิของพระขีณาสพ

[29:28] การกำหนดหมายภูมิของพระตถาคต

[35:04] เรื่อง ตาบอดคลำช้าง

[42:03] เรื่อง อาหารของอวิชชา

[48:06] เรื่อง อาหารของวิชชาและวิมุตติ

มูลปริยายสูตร คือ ปริยายอันเป็นมูลของธรรมะต่าง ๆ แบ่งเป็น 8 ส่วน ได้แก่ ปุถุชน เสขะบุคคล พระอรหันต์ 4 จำพวก ความเข้าใจในมูลเหตุของปริยายธรรมะต่าง ๆ ของพระตถาคตอีก 2 จำพวก เรื่องตาบอดคลำช้าง เรื่องอาหารของอวิชชา วิชชาและวิมุตติ

112
1
นาทีในการอ่าน