มหาสารชาดก

มหาสารชาดก

S02E32

Time index

[00:37] เริ่มรายการแนะนำช่วงนิทานพรรณนา
[02:48] อรรถกถา เรื่อง พันธนาการ
[18:31] มหาสารชาดก
[43:40] ธรรมบทแปล เรื่อง เรือนจำ ภาคที่ 8 เรื่องที่ 243 และพันธนาคารชาดก
[59:11] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุ 500 รูป ภาคที่ 8 เรื่องที่ 259

สัปดาห์นี้ได้นำเสนอเรื่องราวของการใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแยบคาย ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน 2 วาระด้วยกัน คือ เมื่อครั้งที่พระอานนท์ใช้ปัญญาช่วยพระเจ้าโกศลหาดวงแก้วจุฬามณีที่หายไป โดยใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมเพื่อมิให้มีทำร้ายคน ที่เรียกว่า บิณฑทาน จากเหตุการณ์ดังกล่าวพระพุทธเจ้าจึงได้นำเรื่องมหาสารชาดกมาเล่าให้ภิกษุฟัง ซึ่งในครั้งนั้นพระโพธิ์สัตว์เกิดเป็นบัณฑิตได้ใช้ปัญญาช่วยพระเจ้าพรหมทัตหาสร้อยไข่มุกที่ถูกนางลิงขโมยไป เช่นกัน 
นอกจากนี้ได้หยิบยกเรื่องกิเลสที่เปรียบดั่งเครื่องจองจำให้ผู้ที่ลุ่มหลงตกอยู่ในวัฏสงสาร ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนภิกษุ 500 รูป ให้หลุดพ้นจากเครื่องจองจำคือกิเลสได้อย่างไร สามารถค้นหาคำตอบกันได้ที่นี่

นิทานพรรณนา
175
1
นาทีในการอ่าน