ปะฏิสังขาโย การพิจารณาปัจจัย 4

ปะฏิสังขาโย การพิจารณาปัจจัย 4

S08E33

Time index

[00:14] เริ่มปฏิบัติ ด้วยจาคานุสติ

[09:14] เกริ่นใต้ร่ม การอธิบายหัวข้อ แม่บทบต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

[11:29] หัวข้อ การพิจารณาปัจจัย 4 | บทสวด ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี หรือ ปะฏิสังขาโย

[16:08] การพิจารณาเครื่องนุ่งห่ม โดยแยบคาย(โยนิโส) /  ตามความเหมาะสมทางกาย/ พิจารณาในใจ ไม่เพลิดเพลิน ลุ่มหลง

[20:08] ไม่สุดโต่ง 2 ด้าน ถ้าเกินไปจะสุดโต่ง 2 ด้าน / เพื่อป้องกันความละอาย

[24:32] การพิจารณาเรื่องอาหาร โดยแยบคาย(โยนิโส) / ไม่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน / ความไม่เป็นสัปปายะของสถานที่ เช่น โรงสุรา หรืองานเลี้ยงบางอย่าง

[30:17] ไม่บริโภคเพื่อเมามันเกิดพลังทางกายและเพลินในชีวิต / บริโภคเพื่อระงับเวทนา เหมือนกินเนื้อบุตร

[35:23] ไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่ง แต่ เพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ และ เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์

[40:34]  จุดประสงค์เพื่อ ระงับเวทนาเก่า และ ป้องกันเวทนาใหม่ / ระงับโรค (เวทนาเก่า) ด้วย / เวทนาเก่า ประเภทอาหารถูกปาก

[43:34] เทคนิครับประทานอาหารให้ไม่หิวตอนบ่าย / หลักการคือ เคี้ยวให้ละเอียด เคี้ยวให้จำนวนครั้งมากๆ

[48:00] การพิจารณาที่อยู่อาศัย โดยแยบคาย(โยนิโส) ให้สามารถที่จะอยู่เงียบๆหลีกเร้น ภาวนาได้ การพิจารณาโดยแยบคายจิตใจเราจะนุ่มนวลได้

[52:21] การพิจารณายารักษาโรค โดยแยบคาย(โยนิโส) เพื่อที่จะบำบัดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมีอาพาธต่างๆเป็นมูล การพิจารณาเภสัชก่อนบริโภค จะช่วยให้ลดการยึดติดในประเด็นต่างๆได้ 

[54:49] สรุป ในเรื่องการพิจารณาปัจจัย 4 ที่เน้นย้ำ คือ ต้องทั้งก่อนคือทำวัตรเช้า  ระหว่างคือก่อนบริโภค อุปโภค และหลัง คือ ทำวัตรเย็น ก่อนนอน 

    บท ปะฏิสังขาโย ว่าด้วย การพิจารณาปัจจัย 4 เป็นบทที่ พระภิกษุสงฆ์ จะต้องใคร่ครวญอยู่เป็นประจำ รวมถึงนักปฏิบัติที่มีการปฏิบัติอย่างเป็นประจำแล้ว เป็นการพิจารณาโดยแยบคายในเรื่องของปัจจัย 4 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ก่อนบริโภค อยู่ในส่วน ทำวัตรเช้า หลังบริโภค อยู่ในส่วน ทำวัตรเย็น ซึ่งทั้งก่อนและหลังจะมีเนื้อหาเหมือนกัน ในที่นี้ แนะนำให้เพิ่ม การพิจารณา ในระหว่างบริโภคนั้นด้วย ซึ่งจะดีมาก จะช่วยให้เราบริโภคปัจจัย 4 ด้วยความระมัดระวัง ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง แต่จะพิจารณาโดยแยบคาย อยู่บนทางสายกลาง ตามความเหมาะสม ตามกาละเทศะ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการยึดถือ แต่เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ จึงต้องมีการพิจารณา ทั้งก่อน ระหว่าง และ หลัง บริโภค จะช่วยฝึกจิตของเราให้มีภูมิต้านทาน มีสติสัมปชัญญะ เราจะไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงไปในสิ่งเหล่านี้ ให้เราอยู่เหนือการควบคุมของสิ่งเหล่านี้ได้

394
1
นาทีในการอ่าน