ปรับตัวสร้างนิสัย ปันสุข

2022-1u0233

S02E33

Time index

[00:56] หลักธรรมในการปรับตัว (New Normal)

[03:29] มีความมั่นใจคือศรัทธา | วิถีชีวิตใหม่ทำให้ผาสุกได้

[04:40] การอยู่ลำบาก บางทีดีกว่า 

[09:01] ต้องหาความสุขอื่นทดแทน เริ่มด้วยการฝึกสติ / สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

[12:38] คนแก่อยู่เฝ้าบ้านมีความเหงาเปล่าเปลี่ยว | โอกาสว่าง ในการทำทางคือมรรค ให้มีองค์ประกอบเต็ม 8 อย่าง

[18:08] เรื่องวินัยให้พอดี ไม่มากเกินไปไม่หย่อนเกินไป มีสติเป็นตัวกำกับ

[22:31] อยู่บ้านกับผู้สูงอายุมีเรื่องจุกจิก | ต้องเปลี่ยนมุมมองกันทั้ง 2 ฝ่าย ต้องมีที่อยู่ของจิต ผู้สูงอายุเป็นปาหุเนยบุคคล 

[27:44] บุญคุณตอบแทนได้ยาก | สิ่งที่พอจะตอบแทนได้เสมอกันให้มี 4 อย่าง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา

[29:53] การทำทักษิณาทาน | ทำบุญอุทิศให้หรือทำบุญแทน พ่อแม่ ได้บุญบางส่วน

[32:53] ตู้ปันสุข | การให้ทานเป็นสิ่งที่ควรทำ

[39:36] ผลทาน 3 ระดับ ก่อน ระหว่าง หลัง

[42:24] การทำทานให้ได้บุญมากหรือน้อย  | ตัวแปรของผู้ให้และผู้รับ

[48:20] อย่าให้จิตเศร้าหมอง เมื่อเห็นคนอื่นทำไม่ดี

[50:06] ทำไมคนมักจึงคิดว่าสิ่งที่ตนคิดถูกต้องเสมอ

[50:37] เพราะไม่ทำในใจโดยแยบคาย คืออโยนิโสมนสิการ

[51:46] คนที่เตือนแล้วเราฟังคือกัลยาณมิตร | มีหลายระดับ

[56:05] สรุป

เวลาที่เราอยู่สบาย ๆ แล้ว จิตใจเรามันดันคด ไม่ตรง ในความที่ว่าใช้เงินเกินมือ ไม่มีวินัยต่าง ๆ ทีนี้พออยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ต้องมี new Normal คุณจึงมีการทำ budget มีการทำงบประมาณ คิดให้รอบคอบ มีการทำโยนิโสมนสิการ กุศลธรรมเกิด การอยู่ลำบาก มันดีนะ 

ไม่เห็นแก่ความสบายหรือความลำบาก แต่เห็นแก่ความดีที่จะเกิดขึ้น ดีไม่ดีไม่ใช่ว่า สุขมากหรือสุขน้อย แต่ดูที่กุศลธรรม สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัปปายะที่เหมาะสม ไม่ต้องยุ่งกับนั่นนี่โน่น แต่เป็นโอกาสว่างที่จะทำช่องทาง ทางคือมรรค ให้มีองค์ประกอบเต็มขึ้นมา 8 อย่าง

ส่วนเรื่องการให้ทานการสงเคราะห์ เช่น ตู้ปันสุข พอคิดถึงจุดที่ว่าทำไมเขามาเวียนเทียนไปนั้น เราอย่าทำให้บุญเรามันเศร้าหมอง จึงต้องรักษาจิตของเราให้ดี ระลึกถึงส่วนที่ดี พอจิตเศร้าหมอง ความตระหนี่เข้าแทรก แล้วใครเสียประโยชน์ ตัวเรานั่นแหละ มันจิตของใคร มันจิตของเรา ทำไมคนอื่นเขาถึงมามีอิทธิพลต่อจิตของคุณ จะทำยังไงให้ปราศจากการกระทำของคนอื่นได้ คุณต้องตั้งสติเอาไว้ 

“ให้” เราไม่ได้จะกลัวเสียอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขามาเอาไปนี่แหละมันดีแล้ว เพราะเราไม่ได้กลัวเสีย เรากลัวที่เราจะไม่ได้ให้

การปรับตัวที่ผ่านมาเราทำได้ดี มีวินัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ทุกคนให้ความร่วมมือ ให้รักษาสิ่งนี้ได้ดี ลดสิ่งที่เป็นอบายมุข ทำสิ่งที่เป็นกุศลมากขึ้น จะเป็นโอกาสเป็นช่องให้เราทำมรรค 8 ของเราให้มีความสมบูรณ์แล้วเราจะอยู่อย่างผาสุกได้แน่นอน

134
1
นาทีในการอ่าน