จิตดวงสุดท้าย

จิตดวงสุดท้าย

S02E31

Time index

[00:47] นิทานพรรณนา
[03:35] เปรตเจ้าของสวนมะม่วง
[11:51] ด้วยความยึดถือ จึงเกิดเป็นเปรตเฝ้าทรัพย์ 
[17:22] ทำบุญให้พ่อ ด้วยการถวายมะม่วงแด่พระพุทธเจ้า
[33:08] ร้องเพลงกล่อมเด็ก พระพุทธเจ้ามาโปรดจึงได้เป็นโสดาบัน 
[37:14] เปรตแม่พระสารีบุตร
[42:58] ตายไปเกิดเป็นเปรต 
[53:15] สรุป 

ความประมาทย่อมครอบงำ บุคคลผู้ติดอยู่ในความยินดียินร้าย ในความรักความชัง ในทุกข์และสุข” คำสอนของพระศาสดาได้ตรัสกับหญิงนางหนึ่งผู้มีบิดาเป็นเปรตเจ้าของสวนมะม่วง 
สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวของเปรต 2 ตน ซึ่งจิตดวงสุดท้ายก่อนตายยังคงหวงแหน และยึดถือในทรัพย์ของตน เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นเปรต เปรตตนแรกเป็นเจ้าของสวนมะม่วง และเปรตตนที่สองในอดีตชาติเคยเป็นแม่ของพระสารีบุตร ซึ่งภายหลังจากเปรตทั้งสองตนได้รับกุศลผลบุญที่ลูกอุทิศให้จึงได้พ้นจากความเป็นเปรต จะทำอย่างไรให้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรต และฝึกวางจิตดวงสุดท้ายอย่างไรให้บรรลุธรรม ค้นหาคำตอบกันได้ที่นี่

นิทานพรรณนา
188
1
นาทีในการอ่าน