มหาปรินิพพานสูตร (ตอนจบ)

มหาปรินิพพานสูตร (ตอนจบ)

S09E32

Time index

[02:09] ทรงแสดงมหาสุทัสสนสูตร

[06:05] เรื่องสุภัททปริพาชก

[15:51] พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต

[29:57] บูชาพระพุทธสรีระ

[37:44] เรื่องพระมหากัสสปเถระ

[41:13] การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

[45:55] แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

มหาปรินิพพานสูตร ได้มาถึงตอนจบ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงประทับสีหไสยาเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่สุภัททปริพาชกเทียบได้ว่าเป็นสักขิสาวก ทรงกล่าวปัจฉิมวาจา แล้วจึงทรงปรินิพพาน อาการการปรินิพพาน การบูชาพุทธสรีระ การถวายพระเพลิง และการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

206
1
นาทีในการอ่าน