สัมมาสมาธิ

สัมมาสมาธิ

S08E32

Time index

[00:33] เริ่มปฏิบัติ อานาปานสติและเจริญเมตตาภาวนา

[08:07] สัมมาสมาธิ-เกริ่น

[09:25] ความหมายและบริบท ของ สัมมาสมาธิ

[12:15] ความหมาย สมถ/วิปัสสนา | สมาบัติ และ ฌาณ

[14:26] การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ หรือ ไม่ก็ได้ | เรื่องที่มักเข้าใจผิดในการทำสมาธิ | ถ้ามีความคิด = ไม่เป็นสมาธิ

[20:39] สมาธิทำให้เกิดความสุข มีหลายระดับ มีหลายแบบ ลึกซึ้งลงไป ไม่เท่ากัน | ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ที่ว่า การมีความคิดในขณะนั่งสมาธิหลับตา แปลว่า ทำสมาธิไม่ได้เลย

[22:39] องค์ประกอบของสมาธิ ใน “มหาจัตตารีสกสูตร” | องค์ประกอบ 7 องค์ของมรรค รวมกันแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่ง (ต้องให้เข้ากัน) | ศีล ถ้าไม่มีศีล จะมีความร้อนใจเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมาย

[27:51] วิตก วิจาร ปีติ สุข. อันเกิดจากความวิเวก แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ | วิตกวิจาร ที่เป็น ธรรมิวิจยะ พุทธานุสสติ ฯลฯ  คิดแล้ว ใคร่ครวญแล้วมีความสบายใจ | ปีติ มีหลายระดับ 

[36:09] โทษขององค์ขั้นก่อนๆ เห็นแล้ว จะลึกล้ำลงไปได้  | ต้องทำให้มั่นคงขึ้นเป็นลำดับ เหมือน แม่โคปีนภูเขา

[39:33] ความเป็นเสี้ยนหนาม | แว่นขยายรวมแสง

[43:34] ใช้สติ เป็นตัวฝึกให้สมาธิลึกซึ้งขึ้น | อุปสรรค:สิ่งที่เมื่อประกอบกันแล้ว จะไม่เป็นสมาธิ |  ไม่เหมือนกับเสี้ยนหนาม

[47:24] นิวรณ์ 5 เป็นอุปสรรค จะต้องไม่มีเลยไม่ว่าสมาธิขั้นใด

[50:25] อุปสรรค 11 ประการ | สมาธิเป็นความสงบระงับ การที่จะทำให้ได้อยู่ที่การสร้างเหตุ

[52:00] อานิสงส์ ของ สัมมาสมาธิ 

[54:23] ทำให้เกิดวิชชา ญาณ วิมุตติ

 สัมมาสมาธิ หรือ ความตั้งใจมั่นชอบ ในความหมายจากพุทธพจน์ที่ยกมาพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงสมาธิในฌาณ 1 ถึง 4 และหมายรวมเอาวิปัสสนาไปด้วย และด้วยองค์ประกอบที่เป็น สัมมา จะละกิเลสได้ 

 สมาธิ เป็นเรื่องของจิต คือ สภาวะจิตที่มีการรวมเข้าเป็นอารมณ์อันเดียว ที่สามารถทำได้ในทุกอิริยาบถ แต่มักจะมีการเข้าใจผิดในการทำสมาธิ ยึดติดในเรื่องรูปแบบ ที่ต้องนั่งนิ่งๆ ต้องสงบ เหมือนทะเลไม่มีคลื่น ไม่มีความคิดนึก จึงต้องมาศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกก่อน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะถ้าเข้าใจไม่ถูก จะมีความกังวล เป็นอุปสรรคอย่างอื่นๆในสมาธิได้ เพราะ สมาธิเป็นความสงบระงับ จะไม่ได้ด้วยการ ข่มขี่ บังคับ การห้าม การปรุงแต่ง อยู่ที่เราสร้างเหตุปัจจัย ด้วย ศีล สติ และ ความเพียร และ สัมมาสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากๆ หลายๆอย่างรวมกันเข้าอยู่ในนี้ เป็นทักษะที่เราจะฝึกทำได้ ปฏิบัติได้ เพราะ สมาธิ ทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้คือ ญาณ คือ วิชชา เกิดความพ้น คือ วิมุตติ ที่ฝึกทำให้ดี จะทำให้สมาธิของเรา ดีขึ้น เจริญขึ้น แน่นอน

142
1
นาทีในการอ่าน