กับดักความอยาก

กับดักความอยาก

S02E32

Time index

[02:28] ประเด็นเรื่องการงานกับดักของความอยาก | ถ้าทำด้วยความอยาก พลาดเลย

[05:09] ลักษณะของกับดัก  | เหยื่อเบ็ด ถูกทิ่มแล้วยังไม่รู้ตัว เพราะมันชา

[09:49] ปรากฏการณ์พยับแดด | เปรียบไว้กับขันธ์ 5 การไล่ตามความสำเร็จ แสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สุขทุกข์มีอยู่ ไม่ได้มากขี้นไม่ได้ลดลง แค่เปลี่ยนรูปแบบ

[19:07] เป็นกับดัก | ถูกทิ่มแทง ลึก ๆ ไม่อิ่มไม่พอ

[20:17] อยากและกลัว คือ ตัณหาและอวิชชา | สุดโต่งติด 2 ด้าน

[26:18] ทางออกไปตรงกลาง

[28:57] เจริญอิทธิบาท 4 | ประกอบด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งและสมาธิ มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นปธานกิจ

[39:34] ทำงานใหญ่/ยาก | ด้วยอิทธิบาท 4

[42:22] ศรัทธา/มั่นใจ | ไม่ใช่มานะ คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดี

[47:12] เปรียบเทียบตัณหากับฉันทะ (อิทธิบาท 4)

[50:31] เจริญอิทธิบาท 4 | มีความสุขได้ตลอด เมื่อไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่เข้มงวดเกินไป ไม่สงบในภายใน ไม่ส่ายไปในภายนอก

[53:22] ทิศทั้ง 6 | เจ้านาย/ลูกน้อง

[54:45] ความเพียรทางโลกทำได้ยาก | ทำสิ่งที่ทำได้ยาก อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยาก แต่ด้วยจิตใจที่ตั้งเอาไว้อย่างดี ภายในยังมีความผาสุกอยู่ได้ จุดหมายจะไม่ได้วนกลับมาที่เดิม ไม่ตัน

เวลาที่เราอยากได้อะไรมากๆ แล้วเราทำลงไปเนี่ย เราพลาดได้ เพราะนั่นเป็นกับดักเป็นเหยื่อล่อของตัณหา ความอยากและความกลัว คือตัณหาและอวิชชา ทำให้รีบด่วนทำ โดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจชัดเจนหรือกล้า ๆ กลัว ๆ จนไม่ทำอะไร ดักดานอยู่ที่เดิม ชีวิตไม่ก้าวหน้าหรืออาจจะก้าวหน้า แต่ไม่เป็นสุข ถ้าอะไรที่เป็นสุดโต่ง 2 ทาง มันต้องมีตรงกลาง ทางที่จะรอดไปได้ ต้องเป็นทางสายกลาง

ทางที่จะไปต้องเป็นฉันทะคือความพอใจ ฉันทะจะทำให้เกิดความเพียร และด้วยอิทธิบาททั้ง 4 สี่ ประกอบกับธรรมเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายชีวิตการงาน และสมาธิที่เพ่งเอาไว้ให้ดี มันจะสมดุลกันจะงัดกันให้ทรงกันให้ตั้งไปได้ในทางสายกลาง และด้วยศรัทธาด้วยปัญญา การงานก็สำเร็จได้

เมื่อไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้น มันจะอิ่มจะพอ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรไม่พัฒนา ไม่ใช่ แต่ไม่พอไม่อิ่ม ไม่พอในที่นี้  เพราะคุณมีการพัฒนา มีปัญญาเห็นลู่ทางที่จะไป มีหน้าที่อะไรก็ทำไป อาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่ใหญ่โต แต่ก็มีความสุขในการงาน กลับมาบ้านก็มีความสุข มีความสันโดษอยู่ในภายใน พอใจในสิ่งที่ตนมี ได้มายังไงก็มีความพอใจมีความสบายใจในจุดนั้น จะสามารถทำให้เราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยธรรมะ

236
1
นาทีในการอ่าน