มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 4)

มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 4)

S09E31

Time index

[02:12] เรื่องนายจุนทกัมมารบุตร

[10:42] เรื่องปุกกุสะ มัลลบุตร

[28:27] การประทับสีหไสยาครั้งสุดท้าย

[43:41] ความเป็นอัจฉริยะของพระอานนท์

[49:19] ทรงแสดงมหาสุทัสสนสูตร

[54:08] เรื่องสุภัททปริพาชก

มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ 4 จะกล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยภัตตาหารมื้อสุดท้าย ของนายจุนทะ แล้วเสด็จต่อไปยังสวนป่าสาละ เมืองกุสินารา ทรงประทับสีหไสยาเป็นครั้งสุดท้าย ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พระอานนท์เป็นอย่างมาก พระพุทธเจ้าทรงประกาศยกย่องพระอานนท์ และการพบสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า

215
1
นาทีในการอ่าน