สัมมาสติ

สัมมาสติ

S08E31

Time index

[01:07] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการตั้งสติไว้กับลม ตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาพรหมวิหาร

[11:57] เกริ่นใต้ร่ม  สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 3 หัวข้อ สังเคราะห์รวมกันเรียกว่าสมาธิ เป็นเรื่องของจิต

[15:08] สัมมาสติ-ความหมาย จากมหาสติปัฏฐานสูตร ท่านแจกแจงออกเป็น 4 ข้อ  เน้นพิจารณาส่วนที่เหมือนกัน

[19:46] สัมมาสติ vs มิจฉาสติ | มิจฉาสติ คือ การระลึกถึงที่มีลักษณะให้กิเลสเกิดขึ้นที่จิตเป็นอกุศลวิตก,สัมมาสติ คือการระลึกถึงที่เป็นไปในลักษณะที่เป็นเครื่องเผากิเลส มีปัญญา ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกได้

[27:36] เพลิน vs สติ | ความเพลินกับสติ ตรงข้ามกัน เพลินคือ คล้อยตามไปกับอารมณ์ที่มากับผัสสะ มีความพอใจหรือไม่พอใจ เกิดความเศร้าหมอง ความเพลินนั้นคือ อุปาทาน

[31:28] สติเป็นนายทวาร | สติ คือการระลึกได้ กับ วิญญาณ คือ การรับรู้ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน

[34:09] สติ จะเป็นลักษณะที่มีการแยกแยะ disassociation /อุปมาอุปไมยเหมือนเวลาดูภาพยนต์ ที่เป็นโรงภาพยนต์กลางแจ้งในลักษณะที่เราออกมาดูอยู่ด้านนอก และ การทำงานของนายช่างกลึง

[37:55] กาย/เวทนา/จิต/ธรรม เป็นฐานธรรมชาติที่เป็นเหตุให้เกิดสติ

[41:02] sprectrum ของสติที่เราสามารถปรับเสริมได้ | มีสติในอกุศลได้ เช่น การเห็นกามฉันทะมีอยู่ในจิต การเห็นนั้นคือ มีสติ

[48:11] สติในชีวิตประจำวัน  ดังนั้น ถ้าเผลอสติไป ต้องกลับมาตั้งสติให้ได้ อย่าให้เกิด Guilty conscious (รู้สึกผิดไปแล้ว)

[50:23] อนุสติ 10 คือ เครื่องมือที่ทำให้เกิดสติ

[53:08] สติเป็น ผาล ซึ่งสำคัญมากกับการทำนา | การทำให้ วิมุตติ คือ ความพ้นให้เกิดขึ้น

[57:34]จะถอนความพอใจได้ ด้วยการเห็นเป็นของ ปฏิกูล/ จะถอนความไม่พอใจได้ด้วย เมตตา 

[58:56] สรุป “สติ” เป็นทักษะ จึงต้องฝึกทำอยู่เป็นประจำ

 “...มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้” ข้อความนี้ มาใน “มหาสติปัฏฐานสูตร” ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับชาวกุรุ ซึ่งเป็นข้อความส่วนที่ซ้ำของแต่ละหัวข้อ ท่านแยกเป็นข้อ ๆ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งเป็นฐานธรรมชาติ ที่เป็นเหตุให้เกิดสติเท่านั้น ส่วนข้อความที่ซ้ำนั้นมีความสำคัญมากกว่า จึงยกมาอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในความหมายของ “สัมมาสติ” ตามความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติ ซึ่งหมายถึง ความระลึกได้ ที่เมื่อเราระลึกขึ้นมาแล้ว ไม่ได้มีกิเลสเกิดขึ้น แต่กลับมีปัญญา ปัญญาในการถอนความพอใจ และ ความไม่พอใจในเรื่องนั้น ๆ ได้

ก่อนหน้า
189
1
นาทีในการอ่าน