ละสุข4 ทำสุข4 เพื่อผล4

ละสุข4 ทำสุข4 เพื่อผล4

S08E31

Time index

[00:54] เจริญสีลานุสสติ ระลึกถึงความดีในทางกายทางวาจา

[08:27] ศีลปิดกั้นความผิดพลาด ไม่ร้อนใจ

[10:12] ลักษณะของกาม สุขนิดเดียว บีบคั้นให้ทำผิด

[16:07] ความระลึกถึงศีลเป็นสัมมาสติ การจดจ่อลงมาที่ศีลคือฌาน ทำให้จิตรวมเป็นอารมณ์อันเดียวคือสมาธิ เป็นสุขอีกระดับ

[23:47] สุขไหนที่ควรมี : ความสุขที่เกิดจากกาม กับ ความสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกาม

[26:39] ศีลเป็นฐานของความสุขในภายใน

[30:02] รู้ทั้งสุข รู้ทั้งทุกข์ หาสุขในภายในเพื่อจะได้อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์

[34:21] ละสุข4 เพื่อสุข4 ทำให้เกิดผลเป็นปัญญา4อย่าง

[35:22] โสดาปัตติผล ผู้เข้าสู่กระแส ศีลเต็ม สมาธิปัญญาพอประมาณ มีสติมีความเพียร

[42:18] สกิทาคามิผล ศีลเต็ม สมาธิปัญญาพอประมาณ ราคะโทสะโมหะน้อยลง

[44:40] อนาคามิผล ศีลสมาธิเต็ม ปัญญาพอประมาณ

[48:20] อรหัตตผล ศีลสมาธิปัญญาเต็ม ละวางตัวตน

[52:16] จากศีล มาเป็นสมาธิ และปัญญา ล้วนมีเหตุมีปัจจัย เป็นอนัตตา 

“เมื่อละความสุขที่เกิดจากในทางกาม 4 อย่าง มาหาความสุขที่เป็นการหลีกออกจากกามอีก 4 อย่างนึง เพื่อที่จะให้เกิดผลเป็นปัญญาความรู้อีก 4 อย่างหนึ่ง”

ความสุขจากกามท่านว่ามีสุขน้อยมีโทษมาก เปรียบเหมือนความสุขที่เกิดจากการเกาแผล กามบีบคั้นให้ทำผิดศีล เราจะหลีกเลี่ยงความร้อนใจความเผารนนี้ได้ด้วยการมีศีล สีลานุสสติเป็นความสุขขั้นแรกที่เกิดจากการหลีกออกจากกาม

การระลึกถึงศีล การมีใจจดจ่อมาที่ศีล ทำให้จิตรวมลงเป็นสมาธิได้  ศีลจึงเป็นพื้นฐานของความสุขที่ประณีตขึ้นเป็นสุขในภายใน ควรหาความสุขแบบนี้เพื่อละความทุกข์แบบนั้น เพราะความสุขแบบนี้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม เพื่อนิพพาน ก่อให้เกิดปัญญา ปัญญาที่จะอยู่เหนือความสุขอยู่เหนือความทุกข์ ปัญญาในที่นี้จะให้ผลมา 4 อย่าง คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล 

ทำมาตามกระบวนการนี้ ศีล สมาธิ ปัญญา พิจารณาเห็นเหตุปัจจัยมีทั้งนั้นของทั้งความดีของทั้งความไม่ดี เห็นความเป็นอนัตตา ไม่ควรยึดถือ จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

152
1
นาทีในการอ่าน