มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 2)

มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 2)

S09E29

Time index

[01:49] การสร้างเมืองปาฏลีบุตร

[11:09] เรื่องอริยสัจ ๔ ประการ

[19:18] หลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรม

[27:51] นางอัมพปาลีคณิกา

[43:41] ว่าด้วยนิมิตโอภาส

[47:24] มารกราบทูลให้ปรินิพพาน

[54:45] ทรงปลงพระชนมายุสังขาร

ในมหาปรินิพพานสูตรตอนที่ 2 นี้ กล่าวถึงการสร้างเมืองปาฏลีบุตร ทรงแสดงอริยสัจ 4 ประการที่เมืองโกฏิคาม ทรงแสดงหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรม ณ เมืองนาทิกคาม ซึ่งเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้เพื่อพยากรณ์ตนได้ด้วยตนเองว่า จะไม่หวนกลับมาและจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า จนถึงตอนที่พระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี

226
1
นาทีในการอ่าน