คุณของพระพุทธเจ้าในหัวข้อ “อรหันต์”

คุณของพระพุทธเจ้าในหัวข้อ “อรหันต์”

S08E29

Time index

[00:20] เจริญพุทธานุสติ ระลึกมาในคุณของพระพุทธเจ้าในข้อ “อรหันต์”

[04:50] จิตมักไปตามอายตนะ ตามอารมณ์ 

[08:00] หม้อมีเสวียนรอง จิตมีอรหันต์เป็นที่ระลึก รู้จักแยกแยะ

[13:39] จิตจดจ่อกับ “อรหันต์” เป็นฌาน ระลึกได้เป็นสติ 

[19:02] สัมมาสติก่อให้เกิดสัมมาสมาธิ

[21:29] ช่องทางการปรุงแต่ง กาย วาจา ใจ ระงับลง

[23:37] พิจารณา “อรหันต์” ไกลจากกิเลส ผู้ไม่พ่ายแพ้

[24:25] สิ่งที่เรียกว่า ราคะ โทสะ โมหะ ชนะได้ด้วยคุณของพระพุทธเจ้าในข้ออรหันต์

[29:57] กิเลสคือความเศร้าหมอง ชักชวนให้ทำชั่วได้

[35:49] ไม่มีกิเลส ก็ชักชวนไปในทางดี ดูจากเครื่องหมาย 3 อย่าง

[38:49] ไม่มีกิเลสแบบหินทับหญ้า

[43:23] ไกลกันแบบไม่กลับกำเริบ

[45:36] พิจารณาน้อมสู่ตน สุขคือทุกข์ ทุกสิ่งมีเหตุปัจจัย

[48:13] สติที่มีกำลังจะพาไปสู่ความพ้น

[52:07] เข้าใจจะปล่อยวาง

“ราคะ โทสะ โมหะ ทำให้จิตเป็นทุกข์ คุณของพระพุทธเจ้าในข้ออรหันต์เอาชนะกระบวนการตรงนี้ได้”

เจริญพุทธานุสติ โดยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในหัวข้อ “อรหันต์” จิตที่จดจ่อกับคุณของอรหันต์เป็นฌาน การระลึกถึงเป็นสติ เมื่ออยู่ในสมาธิ ราคะ โทสะ โมหะ จะหมดไปชั่วคราวเหมือนหินทับหญ้า จะทำให้ถาวรได้ก็ด้วยการกำจัดอาสวะอวิชชาให้ออกไปจากจิต

สติจะช่วยให้กระบวนการหลุดพ้นเกิดขึ้น เป็นหนทางเริ่มแรก เมื่อจิตมีความสงบแล้วให้น้อมมาพิจารณาในตนว่า สุขก็คือทุกข์  ทุกข์นั้นเกิดจากอะไร เป็นแค่เพียงกระแสต่อเนื่องกันมา ทุกสิ่งล้วนมีเหตุปัจจัย เมื่อเข้าใจแล้วจะปล่อยวางได้ ฝึกทำบ่อยๆ ในแต่ละครั้งที่ฝึกจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้ผู้ไกลจากกิเลส ความเป็นผู้ชนะอย่างถาวรจะเกิดขึ้นได้

113
1
นาทีในการอ่าน