ปรับจิตผาสุกได้ แม้ช่วงโควิด

ปรับจิตผาสุกได้ แม้ช่วงโควิด

S02E29

Time index

[01:00] การปรับจิตจากวิกฤติช่วงโควิด

[02:51] อันดับแรก | ตั้งสติ ไม่ถูกพัดไปด้วยกระแสของโทสะหรือหลง จุดเริ่มของทางสายกลาง

[04:09] เปรียบกับม้ากระจอกและม้าอาชาไนย

[05:54] เพ่งที่ว่าจะทำดีได้ตรงไหน ที่เป็นสามัญญผล

[06:56] อยู่กับสุดโต่ง 2 ข้างไม่ผาสุก แต่จะให้ผาสุกได้ ต้องอยู่กลาง ๆ ทางสายกลาง

[08:55] การแบ่งทรัพย์ 4 หน้าที่ | ส่วนที่ 3 คือการสงเคราะห์

[14:01] การเลือกทำบุญ/ให้ทานกับสมณะ | ส่วนที่ 4 คือ ทำบุญเพื่อหวังบุญ 

[14:34] ผู้รับ | กิเลส/ราคะโทสะโมหะ น้อยหรือมาก ต้องเลือกเนื้อนา

[18:46] ผู้ให้ | สละความตระหนี่ บุญ/ความดี ไม่ขึ้นกับจำนวนเงิน/สิ่งของ ปากคนอื่น แต่ขึ้นกับจิตใจก่อน/ระหว่าง/หลังการให้ และอย่าให้บุญเราเศร้าหมอง

[34:30] ทำบุญด้วยทาน ศีล ภาวนา

[37:30] การภาวนาคือการพัฒนาจิต

[40:42] ทำบุญหวังผล  | อย่าหวังผลหลอก ๆ แต่หวังผล 4 อย่างที่มีความลึกซื้งแยบคาย และด้วยบุญคือศีล ให้เกิดโภคะได้

[46:47] ในสถานการณ์ที่บีบคั้น | ต้องอยู่ด้วยเมตตาและพรหมวิหาร 4 อื่น ๆ

[47:32] วิธีการเจริญเมตตา (เมตตสูตร) ให้ได้ไม่มีประมาณ โดยตั้งจิตไว้ที่ความดีของตัวเองก่อน

ลักษณะของการที่เพ่งจิต นี่คือการเอาจิตจดจ่อไป คือการตั้งสติเอาไว้ส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ เราเพ่งจิตของเราไว้ที่ไหน จุดที่เพ่งให้ถูกคือจุดที่ว่าอะไรจะมีผลที่เป็นผลดีในสถานการณ์นี้ได้บ้าง ผลที่ดีที่พูดถึงคือสามัญญผล เรื่องศีลสมาธิปัญญา เรื่องมรรคเรื่องทางสายกลาง เป็นจุดที่จะต้องรักษาไว้ เป็นจุดที่ต้องตั้งสติไว้ ว่าจะรักษาความดีของเรานี้ได้อย่างไร เริ่มที่จุดนี้คือจุดที่ว่าฝึกสติแล้ว

ในสถานการณ์ที่มันเกิดมาแล้ว มีความบีบคั้นมีความหวงกั้น เต็มไปด้วยภัยต่างๆ มันเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา เราต้องอยู่กับมันให้ได้ ถ้าอยู่ด้วยความโกรธด้วยความกลัว คุณจะอยู่ไม่ผาสุก 

อยู่กับมันได้ไม่โกรธไม่กลัว อยู่อย่างผาสุก อันดับแรกนั่นคือเมตตา จะอยู่เป็นสุขได้ ต้องด้วยเมตตาเท่านั้น ยิ่งต้องมีเมตตามาก ๆ อย่าให้หลุด นี่สำคัญมาก ๆ และถ้าพูดถึงเมตตา ต้องมาพร้อมกับอุเบกขา กรุณา มุทิตา พรหมวิหาร 4 ต้องมาด้วยกัน ต้องอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8

132
1
นาทีในการอ่าน