มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 1)

มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 1)

S09E28

Time index

[04:57] มหาปรินิพพานสูตร ว่าด้วยมหาปรินิพพาน

[08:25] ราชอปริหานิยธรรม

[18:29] ภิกขุอปริหานิยธรรม

[39:39] ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาท

[45:35] โทษของคนทุศีล 5 ประการ

[51:00] อานิสงส์ของคนมีศีล 5 ประการ

18 เดือนก่อนการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ในตอนแรกนี้ จะกล่าวถึง อปริหานิยธรรม ธรรมที่มีแล้วประกอบแล้วจะมีแต่ความเจริญ ไม่มีความเสื่อมเลย โดยนัยยะของการปกครองของเจ้าวัชชี และนัยยะของการอยู่ร่วมกันของหมู่ภิกษุ 

418
1
นาทีในการอ่าน