วิธีการฝึกหัดใจ

วิธีการฝึกหัดใจ

S08E27

Time index

[01:30] ดีก็เพราะใจ ชั่วก็เพราะใจ ใจนี้จึงต้องฝึกหัดให้มีทานศีลภาวนา เกิดมรรคผลนิพพาน

[05:22] กายผุพัง แต่ใจนี้ไม่ตาย เป็นนามธรรม อบรมใจสำคัญมากกว่าทรัพย์สมบัติ 

[13:07] ธรรมทั้งหมด ยกมาฝึกเพียงหนึ่ง “อานาปานสติ”

[15:45] ความอดกลั้นเป็นตบะ

[18:39] ฝึกหัดใจแบบสามเณรบัณฑิต 

[29:09] นรกน่ากลัวกว่า อย่าท้อถอย ทำให้จบวัฏฏะ

[33:33] ไม่พึงประมาทในวัยทั้ง 3 

[38:06] รีบทำความดี รีบให้ทาน รีบรักษาศีล รีบภาวนา ไม่ประมาทในชีวิต จะหลุดจากข่าย

[40:46] ใจนี้สำคัญตรงที่เอาธรรมะอบรมได้ 

[42:55] คำสอนยังมีอยู่ ให้เร่งปฏิบัติ

[50:07] การฝึกหัดใจสำคัญที่สุด

ดีก็เพราะใจ ชั่วก็เพราะใจ ใจเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทางกาย การกระทำทางวาจาใจก็เป็นผู้รับผิดชอบ เพราะงั้นการฝึกหัด ฝึกหัดตัวเราคือฝึกหัดใจก่อน อบรมใจ อบรมให้มีทานในใจ อบรมให้มีศีลในใจ อบรมธรรมะหรือภาวนาให้จิตหลุดพ้น ก็ใจนี่แหละเป็นผู้หลุดพ้น”

ใจนี้ไปทางชั่วหรือทางดีก็ได้ จึงต้องมีการฝึกหัดใจให้มีทาน ศีล ภาวนา เพื่อเป็นทรัพย์ที่จะใช้ติดตัวไปได้ เป็นอริยทรัพย์ เพื่อทำให้เกิดมรรคผลนิพพาน ในที่นี้หลวงพ่อนำอานาปานสติมาเป็นแบบฝึกหัดใจ  ในระหว่างการฝึกหัดนั้นให้อดทน เพราะในนรกทุกข์ทรมานกว่าหลายเท่า เราสามารถทำวัฏฏะให้จบได้

หลวงพ่อได้ยกตัวอย่างการฝึกของสามเณรบัณฑิต สิ่งของไม่มีใจยังสามารถฝึกได้ดัดได้ แล้วทำไมใจของเราจะฝึกไม่ได้ 

ทานสอนให้เราเสียสละ ศีลรักษากายวาจาใจไม่กระทำในสิ่งที่จะเดือดร้อน ภาวนาสอนใจให้สงบมีอารมณ์อันเดียว ทำมรรคผลให้เกิดขึ้นได้ ควรหมั่นเติมความดีให้ใจเหมือนเติมจุดสีขาวลงในผ้าขาว และไม่ควรประมาทในวัยทั้ง 3

ใจถ้าเราฝึกหัดมันย่อมได้ดี ถ้าเราไม่ฝึกหัดมันก็ไม่ได้ดี มันก็ขัดข้อง ไปภพภูมิที่ต่ำ ใจเราเดือดร้อน ถ้าฝึกหัดอบรมให้มีมรรคผลในใจก็อยู่ได้สบายในโลกนี้ ตายไปก็สบาย เกิดอีกก็มีความสุข อย่าหมดกำลังใจ เรามีโอกาสแล้ว อบรมใจไปเรื่อย ๆ ให้คอยดูลมหายใจเรื่อย ๆ เห็นอรรถเห็นธรรมได้ การฝึกหัดใจมีความสำคัญที่สุด”

143
1
นาทีในการอ่าน