จุลลธนุคคหชาดก และวรุณชาดก

จุลลธนุคคหชาดกและวรุณชาดก

S02E25

Time index

[03:02] จุลลธนุคคหชาดก
[20:06] ธรรมบทแปล เรื่อง จุลลธนุคคหบัณฑิต ภาคที่ 8 เรื่องที่ 246 
[35:10] วรุณชาดก ว่าด้วยการทำไม่ถูกขั้นตอน
[47:36] ธรรมบทแปล เรื่อง พระปธานกัมมิกติสสเถระ ภาคที่ 7 เรื่องที่ 206 
[52:15] สรุป

จุลลธนุคคหชาดก เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่า เมื่อครั้นมีภิกษุรูปหนึ่งถูกภรรยาเก่าประเล้าประโลม จึงกระสันอยากจะสึก ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ การมีสติในชีวิตประจำวัน และพึงระวังความคิดที่จะเป็นไปทางกาม อันจะทำให้เสื่อมจากคุณธรรมต่าง  ๆ ดังเช่น ภิกษุผู้กระสันอยากจะสึก และเรื่องที่สองคือเรื่องวรุณชาดก เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์มีลูกศิษย์ผู้เกียจคร้านทำงานไม่ถูกเวลาจึงเดือดร้อน ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ ให้เรามีความไม่ประมาท ตั้งตนอยู่ในธรรม มีความเพียรให้ถูกเวลา ขยันในทางที่ถูกวิธี จึงจะเรียกได้ว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า
 

นิทานพรรณนา
163
1
นาทีในการอ่าน