เกวัฏฏสูตร

เกวัฏฏสูตร

S09E26

Time index

[05:52] เกวัฏฏสูตร ว่าด้วยบุตรคหบดีชื่อเกวัฏฏะ

[08:30] อิทธิปฏิหาริย์

[10:44] อาเทสนาปฏิหาริย์

[12:30] อนุสาสนีปาฏิหาริย์

[47:15] ภิกษุแสวงหาความดับของมหาภูตรูป

[52:05] อุปมาด้วยนกตีรทัสสี

 

เราเที่ยวหาหนทางต่าง ๆ เพื่อแสวงหาทางดับไม่เหลือแห่งทุกข์ บางอย่างอ้อมไปอ้อมมา ไม่ถึงที่หมายสักที สุดท้ายต้องกลับมาที่ตัวเราเอง กลับมาเรื่องในกายในใจของเรา เราต้องมีการพึ่งตนพึ่งธรรม เปรียบเหมือนกับนกตีรทัสสี ที่เมื่อชาวประมงหลงทาง ก็จะปล่อยนกนี้บินขึ้นฟ้าไปหาดูว่าฝั่งอยู่ตรงไหน ชาวประมงก็จะแล่นเรือไปตามทิศที่นกนั้นบินไป แต่หากนกไม่เห็นฝั่งก็จะบินกลับมาที่เรือนั้นนั่นเอง

177
1
นาทีในการอ่าน