วัคซีนคือมรรค 8

วัคซีนคือมรรค 8

S08E26

Time index

[00:01] เริ่มการปฏิบัติเมตตาภาวนา ด้วยการตั้งจิตไว้กับพรหมวิหาร 4

[11:52] ช่วงใต้ร่มโพธิบท ทำอย่างไรที่การศึกษาธรรมจะไม่เป็นภัย 

[15:00] วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส 

[16:35] ทบทวนเรื่องไวรัส เพื่อนำเข้าสู่เรื่องของวัคซีน 

[20:28] หลักการผลิตวัคซีน เทียบกับพิษงูที่ใช้ผลิตเซรุ่ม  

[26:16] วิธีการผลิตวัคซีน 

[28:59] วัคซีน คือ มรรค 8 

[35:10] รับยาอยู่เรื่อย ๆ คือ การรับความดีอยู่เรื่อย ๆ เป็นการเพิ่มระบบ Immune system ให้กับร่างกายของเรา 

[38:52] บารมี 30 คือ การบำเพ็ญ บารมี 10 ของพระพุทธเจ้า เป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงในระบบของบารมี 10 ให้เกิดเป็นองค์ประกอบอันประเสิรฐ 8 อย่าง ออกมาได้ 

[40:28] ทดลอง/การผลิตวัคซีน ต้องมีการทดลองว่าใช้ได้จริง เปรียบกับ มรรค 8 ที่ผ่านการทดลองโดย พระพุทธเจ้า ในชาติต่าง ๆ ศึกษาวิจัยแล้วว่าได้ผล 

[44:56] พฤติกรรมของผู้นั้นมีผลมากกับยาและโรค/การปรุงแต่งให้หาย ด้วยมรรค 8

[49:22] ปริมาณยาที่รับ ขึ้นอยู่กับศรัทธา ซึ่งศรัทธาจะช่วยหนุนปัญญา ปัญญาจะช่วยกำจัดความทุกข์ที่มากได้ / ยาคือมรรค 8 ต้องใช้ให้ถูกจึงจะเกิดผล

[54:49] สรุป

 “วัคซีน” เป็นยาที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัส “มรรค 8” เป็นยาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้จิต ป้องกันจิตจากกิเลส ตัณหา อวิชชา ไม่ให้จิตเศร้าหมอง ทั้งวัคซีนและมรรค 8 ได้ผ่านการทดลองศึกษาวิจัยแล้วว่าสามารถใช้ได้ผล มรรค 8 ผ่านการทดลอง ศึกษา วิจัย โดย พระพุทธเจ้า ได้ผลขึ้นในกาย ในใจของท่าน เรารับยามารักษาจะให้มันเกิดผล จะต้องใช้ให้ถูกจึงจะได้ผล ดังนั้น ธรรมที่เราอ่าน เราทำ ไม่ใช่แค่จำได้ แต่เราต้องรู้จักให้ธรรมคำสอนนั้นเข้าสู่จิตใจของเรา จะเข้าสู่จิตใจได้ “สติ” ให้ตั้งเอาไว้ มันจะรักษาจิตใจของเราได้ 

190
1
นาทีในการอ่าน