มรณัง อนิจจัง ความตายไม่เที่ยง

มรณัง อนิจจัง ความตายไม่เที่ยง

S08E26

Time index

[01:36] ทำจิตให้สงบด้วยอานาปานสติ

[11:07] ให้สติเป็นฐานที่ตั้งของจิต ดุจ ตุ๊กตาล้มลุก 

[16:00] ความเชื่อมโยงของสติ สมาธิ และปัญญา

[19:29] จิตไม่รั่วไหล มีพลัง เกิดปัญญา นำมาพิจารณาความไม่เที่ยงของความตาย

[23:51] ความหมายของชราและมรณะ

[34:50] ทำไมความตายจึงไม่เที่ยง 

[44:04] กลัวตาย ความตายจึงครอบงำ เป็นอวิชชา เป็นตลกร้าย

[47:36] เฉลย เกิดเมื่อไหร่มีความแก่และความตายตามมาทันทีเป็นตถตาตา เป็นอวิตถตา เป็นอนัญยถตา เป็นอิทัปปัจจยตา

[52:14] ดับตายต้องดับเกิด 

[55:17] ช่องที่อยู่เหนือความตาย คือ มรรค8

“จะให้ความตายดับไป ไม่ใช่ว่าตาย แต่ให้ความตายดับไปต้องให้เหตุของความตายนั้นดับไป ดับตายต้องดับเกิด จะดับความตายได้ ต้องให้ความเกิดนั้นดับไป แต่เกิดมาแล้วทำไง ทางรอดมีอยู่ ช่องที่อยู่เหนือความตาย คือ มรรค 8”

 

199
1
นาทีในการอ่าน