อานาปานสติสูตร

อานาปานสติสูตร

S09E25

Time index

[01:07] อานาปานสติสูตร ว่าด้วยการฝึกสติโดยวิธีอานาปนสติ

[28:13] อธิบายพระสูตร

อานาปานสติ การมีสติรู้ลมหายใจเข้า หายใจออก การตั้งสติขึ้นอย่างนี้ เป็น กาย เวทนา จิต ธรรม จากที่เรามารู้ดูลมหายใจ จะทำให้โพชฌงค์ทั้ง 7 หรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้น ถ้าทำให้ถูกให้ดี จะสามารถทำวิชชา และวิมุตติให้เกิดขึ้นได้

ก่อนหน้า
153
1
นาทีในการอ่าน