กิเลสคือไวรัส

กิเลสคือไวรัส

S08E25

Time index

[01:20] เริ่มปฏิบัติ  ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เจริญพุทธานุสติ ในความที่ท่านเป็นภควา และ จบที่ โสตาปัตติยังคะ 4    

[12:17] เกริ่น โรคโคโรน่าไวรัส สายพันธ์ุ 2019  

[14:18] การทำงานของไวรัส  ต้องอาศัยเจ้าบ้าน (host)ที่เป็นมนุษย์หรือสัตว์ อาศัยขาคือ spike เข้าใน host's cell แพร่พันธุ์ แทรกแซงการทำงานของเซลล์

[24:55] เปรียบเทียบกัน hostของกิเลส คือ จิต กิเลสเกิดมาเพื่อทำลายจิต ท่านเปรียบเทียบกับสนิมของเหล็ก,ขุยไผ่ etc.

[27:32] spike คือ ผัสสะ /hijack คือ ความหิว ความร้อน ความมืด/ RNA คือ อวิชชา

[40:52] ความรุนแรงของ ราคะ โทสะ โมหะ

[42:38] ระะบบภูมิคุ้มกัน(Immune system)ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับไวรัสได้ (co-host)

[46:31] เจริญฉันทะเพื่อละฉันทะ คือ co-host ของจิต สามารถอยู่ร่วมกับกิเลสได้ ควบคุมกิเลสได้ 

[49:16] สัมมาทิฏฐิระดับโลกียะ เป็นส่วนแห่งบุญ

[50:46] วัคซีนคือมรรค 8

[55:29] สรุป

  เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติ จะทำให้เกิดมีพลัง เป็นพลังใจที่จะทำให้อยู่อย่างผาสุกได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

  เนื่องจากเป็นช่วงวิกฤติ ของโรคโคโรน่าไวรัส สายพันธ์ุ 2019 ซึ่งเมื่อเรามาดูลักษณะการทำงานความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของตัวไวรัส เราจะพบว่ามันมีพฤติกรรมและการทำงานของไวรัสเหมือนกับกิเลส ซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้หลายอย่าง ไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับจิตใจของเรา  จิตใจของเราถูกกิเลสห่อหุ้มครอบงำตกเป็นทาสของมันมานานแล้ว มันทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเอง คนเขาทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นไม่ใช่ตัวเขาเอง แต่เป็นกิเลสของเขาครอบงำกลุ้มรุมจิตของเขาอยู่ จะกำจัดมันออกได้ ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 จะสามารถทำจิตและกายของเราให้ดีได้ งามได้ และจะทำให้ ความรู้ วิชชาของเรานั้น ให้เจริญงอกงามเพิ่มขึ้น

215
1
นาทีในการอ่าน