ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า

ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า

S02E23

Time index

[01:42] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ภาคที่ 6 เรื่องที่ 175 | นิทานต้นบัญญัติ ห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ 
[13:24] ธรรมบทแปล เรื่อง พระเถระชื่อเอกวิหารี ภาคที่ 7 เรื่องที่ 222 | ภิกษุที่มักจะหลีกเร้นอยู่ผู้เดียว
[21:28] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา ภาคที่ 6 เรื่องที่ 139 | พิจารณาขันธ์ 5 เป็นของไม่เที่ยงดั่งเช่นพยับแดด
[29:27] ธรรมบทแปล เรื่อง พระมหากัสสปเถระ ภาคที่ 2 เรื่องที่ 19 | การดำรงตนด้วยความไม่ประมาท
[40:24] ธรรมบทแปล เรื่อง ปัญหาของพระอานนทเถระ ภาคที่ 3 เรื่องที่ 41 | ผู้ที่รักษาศีลเปรียบดังกลิ่น ที่ทำให้มีชื่อเสียงขจรขจาย

ทำอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ ถึง 5 เรื่อง 1) ภิกษุที่เป็นเหตุแห่งต้นบัญญัติสิกขาบทการพรากภูตคาม คือห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ 2) พระเอกวิหารี   ซึ่งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติหลีกเร้น 3) เหล่าภิกษุที่เจริญกรรมฐานโดยการพิจารณาขันธ์ 5 เป็นของไม่เที่ยงดั่งเช่นพยับแดด จนได้บรรลุธรรม 4) พระพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนพระมหากัสสปเถระ ให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท และ 5) อานิสงส์ของการรักษาศีล เปรียบเสมือนกลิ่นที่ทวนกระแสลมได้จนมีชื่อเสียงขจรขจาย ซึ่งพระอานนท์ได้นำปัญหามาทูลถามพระพุทธเจ้า 

นิทานพรรณนา
171
1
นาทีในการอ่าน