สักกายทิฏฐิ

สักกายทิฏฐิ

S08E24

Time index

[00:42] เริ่มปฏิบัติ จาคานุสติ

[11:50] เริ่มช่วงใต้ร่มโพธิบท หัวข้อ สักกายทิฏฐิ  

[26:10] สัมมาทิฏฐิในอริยสัจสี่ ที่ต้องทำความรู้อยู่ ๓ ระดับ คือ สัจจญาณ, กิจจญาณ และ กตญาณ 

[37:30] สังโยชน์ 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ สีลัพพตปรามาสเป็นลักษณะของกลุ่มที่ทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไป

[43:17] สักกายทิฏฐิทำให้เกิดสุดโต่ง 2 ข้าง และ สัมมาทิฏฐิคือทางสายกลาง

[50:14] โสตาปัตติยังคะ 4  มีสักกายทิฏฐิ ศีล 5 และ ศรัทธา มาเปรียบเทียบกับ สัมมาทิฏฐิ,สีลัพพตปรามาส,และวิจิกิจฉา 

[55:13] สรุป 

“สักกายทิฏฐิ” เป็นเครื่องร้อยรัด เป็นความเห็นที่ว่า นี้เป็นตัวเราของเรา ในขันธ์ทั้ง 5 เป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เทคนิคในการทำความเข้าใจเรื่องสักกายทิฏฐิ ที่พระพุทธเจ้า ท่านบอกสอน คือ การเปรียบเทียบส่วนเหมือน ส่วนต่างบ้าง ยกอุปมาอุปไมย ยกธรรมอื่น ๆ มาเชื่อมโยงต่อกัน ให้เห็นภาพบ้าง สิ่งที่ตรงข้ามกับสักกายทิฏฐิ คือ “สัมมาทิฏฐิ” ซึ่งจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ อริยสัจสี่ สังโยชน์ 3  ลักษณะของสักกายทิฏฐิ จะทำให้เกิดสุดโต่ง 2 ข้าง แต่สัมมาทิฏฐิคือทางสายกลาง เป็นโสตาปัตติยังคะ 4

138
1
นาทีในการอ่าน