สิ่งที่ควรแลกมาด้วยชีวิต

สิ่งที่ควรแลกมาด้วยชีวิต

S08E24

Time index

[05:44] นำธรรมะเข้าสู่ใจ โดยการตั้งสติไว้ที่พุทธ ธรรม สงฆ์ แล้วระลึกมาในกาย กายนี้ดั่งถุงหนัง

[09:18] พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือสิ่งเดียวกันในอริยสัจสี่

[15:08] ความรู้ในสัจจะคือจริง สัจญาณในอริยสัจคือพุทธ ธรรม สงฆ์

[22:22] ความรู้ในกิจหน้าที่ที่พึงทำ กิจจญาณในอริยสัจคือพุทธ ธรรม สงฆ์

[34:33] ความรู้ในการทำกิจเสร็จ กตญาณในอริยสัจคือพุทธ ธรรม สงฆ์

[41:21] กิจที่ควรทำนั้นแตกต่างกัน ทำความเข้าใจให้ถูก แยกแยะให้ได้ รู้ดูมองให้เห็น จึงจะเกิดญาณ

[45:58] อริยสัจ 4 แลกมาด้วยธรรมบท 4

[52:37] เป็นสิ่งที่ควรแลกมาด้วยชีวิต

...ไม่ต่อรอง ต้องการอะไรให้หมด จากข้างนอกคือหนัง เข้าไปถึงข้างในเป็นเนื้อและเลือด เข้าไปจนถึงกระดูก ไม่ได้จะสนใจเรื่องพวกนี้ ไปสนใจดูสิว่า

จะทำอย่างไงให้ทุกข์จะรอบรู้แล้วได้

จะทำอย่างไงให้สมุทัยคือตัณหาเราละให้มันได้

จะทำอย่างไงให้นิโรธ ทำให้มันดับลงได้ ทำให้มันแจ้งขึ้นมา

จะทำอย่างไงให้เราทรงไว้ซึ่งมรรค 8 ให้ได้ตลอด

เอาชาตินี้ล่ะ ท่านรับประกันไว้ให้แล้ว จะรออะไร หนทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ ที่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้เห็นได้ด้วยตัวเอง...

128
1
นาทีในการอ่าน