การทะเลาะเบาะแว้งนำมาซึ่งความพินาศ

การทะเลาเบาะแว้งนำมาซึ่งความพินาศ

S02E22

Time index

[00:00] การผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ
[08:16] ความพินาศเพราะทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบ
[18:57] การเบาะแว้งกันของภิกษุชาวโกสัมพี
[57:00] นางนกไส้ (นกต้อยตีวิด) กับช้างเกเร

นิทานธรรมบทที่ยกมาในสัปดาห์นี้ประกอบด้วย เรื่องการผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ, ความพินาศเพราะทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบ, การเบาะแว้งกันของภิกษุชาวโกสัมพี, นางนกไส้(นกต้อยตีวิด) กับช้างเกเร ซึ่งทั้ง 4 เรื่องได้แจกแจงให้เห็นถึงความย่อยยับ เสียหาย หากเกิดการขัดแย้ง ทะเลาะต่อกัน อันจะนำมาซึ่งการผูกเวรต่อดังตัวอย่างเรื่องของนางนกไส้ (นกต้อยตีวิด) การขัดแย้ง การทำความแตกร้าวกัน ย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น และข้อคิดที่ได้จากเรื่องของนางนกไส้ กับ ช้างเกเร จะเห็นได้ว่าเมื่อสัตว์ตัวเล็ก ๆ 4 ชนิด คือ กา นางนกไส้ กบ และแมลงวันหัวเขียว มีความกลมเกลียวกันก็สามารถร่วมใจกันฆ่าช้างเกเรตัวใหญ่ได้

นิทานพรรณนา
105
1
นาทีในการอ่าน