เหตุที่มีเสน่ห์ เป็นคู่กัน บุญเต็มเห็นผล

เหตุที่มีเสน่ห์ เป็นคู่กัน บุญเต็มเห็นผล

S02E23

Time index

[01:42] ประเด็นทำตัวให้มีเสน่ห์

[02:53] หลักธรรม | ผู้ที่น่าเคารพ น่ารัก

[07:27] สังคหวัตถุ 4 | การสงเคราะห์คนอื่นให้เขามีความรักใคร่ชอบพอกัน 

[08:44] การเจริญเมตตา

[12:45] ลักษณะของคนที่ควรคบ

[22:30] ประเด็นการเป็นคู่กันในชาตินี้  

[28:10] ปรึกษาเรื่องความรักกับพระ | แนะนำให้แต่งงานไม่ได้ มีความทุกข์ต้องการดับทุกข์ 

[33:37] มีดคือปัญญา

[38:35] ภริยา 7 อย่าง

[40:24] ผลของความทุกข์ 2 อย่าง

[44:39] วิธีการตัดใจ | มีดต้องคม พิจารณาให้ถูกจุด ใช้ทุกขาปฏิปทา

[49:25] วิธีการดูแลความรัก | มีเมตตา ศีล/ทิฏฐิ ต้องเสมอกัน

[52:11] ประเด็นทำบุญให้เห็นผล | บุญมี 3 ส่วน ทาน ศีล ภาวนา

[53:01] กรรมหนักฝ่ายบวก | การภาวนา

[55:06] การทำโดยลึกซึ้งแยบคาย

ชายหรือหญิงที่ต้องการจะพบกันในชาติต่อ ๆ ไป คุณธรรม 4 อย่าง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ถ้าเสมอ ๆ กัน ในชาติต่อไป ก็จะได้พบกันอยู่เรื่อย ๆ ส่วนคนที่จะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะในครอบครัวหรือบริษัท 2 อย่างคือ ศีลและทิฏฐิ ต้องเสมอกัน ถ้าทิฏฐิไม่เสมอกัน ความเห็นคนละแบบไปกันไม่ได้ จะอยู่ด้วยกันแบบติด ๆ ขัด ๆ รักษาศีล ทิฏฐิให้ดี เมตตาก่อนทั้งต่อหน้าลับหลัง กายวาจาใจ อันนี้สำคัญ

ลำพังแค่การเปลี่ยนชื่อหรือใช้ของพวกผ้ายันต์วัตถุมงคลฯ อย่างเดียว แล้วไม่มีปิยวาจา ด่าคน มีความต้องการมาก ทำตัวเด่นดัง มีความเห็นผิด แล้วไม่ได้สร้างเหตุอย่างอื่น รับรองให้ได้ว่า สิ่งของเหล่านั้นหรือการเปลี่ยนชื่อ มันจะไม่เวิร์ค

เวลาที่ทุกข์ ทำไมถึงมาหาพระ คือต้องการเครื่องมือที่จะตัดละความรักใคร่พอใจ เครื่องมือนั้นคือมีด มีดคม ๆ คือปัญญาในการที่จะเห็นตามความเป็นจริง เห็นถึงความไม่เที่ยง แล้วตัดกิเลสตัณหาความยึดถือนั้นให้ได้ 

ฉวยโอกาสในความที่ทุกข์ให้เป็นประโยชน์ พิจารณาจนกระทั่งว่า โอ๊ยไม่ไหวแล้ว วางเลย อย่างคนที่ถือของหนัก  ๆ มามาก ว่าเอ๊ะทำไมมันหนัก ก็ไปหาของเบามาถืออีก จะหายหนักได้ยังไง คุณต้องปล่อยของหนักนั้นไปเลย

165
1
นาทีในการอ่าน