จูฬสาโรปมสูตร

2011-4s0922

S09E22

Time index

[02:19] จูฬสาโรปมสูตร อุปมานักบวชกับผู้แสวงหาแก่นไม้

[05:37] อุปมาด้วย ใบ สะเก็ด เปลือก กะพี้ แก่น

[10:27] อุปไมย ลาภ ศีล สมาธิ ญาณ เจโตวิมุตติ

[27:12] ธรรมที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่า ญาณทัสสนะ

[32:42] อธิบายพระสูตร

คนที่เขาเห็นสาระที่จะหลีกออกจากเรือน เห็นว่าเขาถูกต้องความทุกข์แล้ว เห็นว่าเขาเป็นผู้มีความแก่ ความตาย ความเกิดครอบงำแล้ว และต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ จีงออกบวช นั้นชื่อว่า เป็นผู้ที่ต้องการแก่นไม้

สาระในการออกบวช คือ  การถึงพร้อมด้วยศีล ทำความก้าวหน้าในสมาธิให้เกิดขึ้น มีญาณทัสสนะ ทำเจโตวิมุติอันไม่กลับกำเริบให้เกิดขึ้นได้  เรามาเอาแก่นที่เป็นเจโตวิมุติ คือ การที่เราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่าง ๆ เมื่อเราพิจารณาเห็นไปแบบนี้ ก็จะเป็นผู้ที่จะรักษาศาสนา คือ คำสอน ที่มีแต่แก่นล้วนๆ ของพระพุทธเจ้าของเราให้คงอยู่ได้ แก่นจะอยู่ได้ต้องมีใบ ต้องสนับสนุนกันไปตามลำดับ แต่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นใบ กาบ เปลือก กะพี้ หรือแก่น เราก็เอาตรงแก่นนั้น 

150
1
นาทีในการอ่าน